Bài giảng Công nghệ Lớp 7 - Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

1.Kiến thức:

-Trình bày được khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

-Nêu được các đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

-Liệt kê được các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

2.Kĩ năng:

-Từ việc biết được các đặc điểm sinh trưởng phát dục của vật nuôi và vai trò của các yếu tố tác động tới sự sinh trưởng phát dục của vật nuôi để điều chỉnh các yếu tố đó cho phù hợp giúp con vật phát triển theo ý muôn.

-có kĩ năng quan sát kênh hình.

-Có kĩ năng hợp tác nhóm.

3.Thái độ:

-Tích cực tham gia chăn nuôi cùng gia đình giúp phát triển kinh tế.

-Yêu thích môn học

 

ppt20 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Công nghệ Lớp 7 - Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Trình bày được khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. -Nêu được các đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. -Liệt kê được các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. 2.Kĩ năng: -Từ việc biết được các đặc điểm sinh trưởng phát dục của vật nuôi và vai trò của các yếu tố tác động tới sự sinh trưởng phát dục của vật nuôi để điều chỉnh các yếu tố đó cho phù hợp giúp con vật phát triển theo ý muôn. -có kĩ năng quan sát kênh hình. -Có kĩ năng hợp tác nhóm. 3.Thái độ: -Tích cực tham gia chăn nuôi cùng gia đình giúp phát triển kinh tế. -Yêu thích môn học I. Kh¸I niÖm vÒ sù sinh tr­ëng vµ ph¸t dôc cña vËt nu«I 1. Sù sinh tr­ëng Quan s¸t vµ nhËn xÐt vÒ h×nh d¹ng, kÝch th­íc vµ khèi l­îng cña c¸c con ngan trong h×nh vÏ? h×nh 3 h×nh 1 h×nh 2 Giống lợn Hợp tử Mới sinh Cai sữa Lợn Ỉ 0,42mg 0,45kg 6kg Lợn Oocsai 0,42mg 1,3kg 18kg Bò Sơ sinh Bò nhỡ Trưởng thành Cao 40cm 90cm 120cm Bảng số liệu - Là sự tăng lên về khối lượng kích thước các bộ phận cơ thể. - Ví dụ: Sự sinh trưởng của ngan: .1 ngày tuổi nặng 42g .1 tuần tuổi nặng 79g .2 tuần tuổi nặng 152g Người ta gọi sự tăng cân của ngan là sự sinh trưởng I. Kh¸I niÖm vÒ sù sinh tr­ëng vµ ph¸t dôc cña vËt nu«I 1. Sù sinh tr­ëng I. Kh¸I niÖm vÒ sù sinh tr­ëng vµ ph¸t dôc cña vËt nu«I 2. Sù ph¸t dôc -Là sự thay đổi về chất của các bộ phận cơ thể hoàn thiện cơ quan,xuất hiện chức năng mới. - Ví dụ: Khi còn nhỏ, cùng với sự phát triển của cơ thể, buồng trứng của con cái lớn dần, đó là sự sinh trưởng của buồng trứng. Khi đã lớn, buồng trứng của con cái bắt đầu sản sinh ra trứng, đó là sự phát dục của buồng trứng. I. Kh¸I niÖm vÒ sù sinh tr­ëng vµ ph¸t dôc cña vËt nu«I 2. Sù ph¸t dôc: Em hãy đọc và đánh dấu (x) vào vở bài tập để phân biệt những biến đổi nào ở cơ thể vật nuôi thuộc sự sinh trưởng và phát dục theo mẫu bảng sau: Những biến đổi của cơ thể vật nuôi Sự sinh trưởng Sự phát dục Xương ống chân dài thêm 5 cm Thể trọng lợn con từ 5 kg tăng lên 8 kg Gà trống biết gáy Gà mái bắt đầu đẻ trứng Dạ dày lợn tăng thêm sức chứa X X X X X II. §Æc §IÓm vÒ sù sinh tr­ëng vµ ph¸t dôc cña vËt nu«i §Æc ®iÓm vÒ sù sinh tr­ëng vµ ph¸t dôc cña vËt nu«i Kh «ng ®ång ®Òu Theo giai ®o¹n Theo chu k× (trong trao ®æi chÊt, ho¹t ®éng sinh lÝ) Hãy cho biết đặc điểm về sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi và đọc các ví dụ sau cho biết các ví dụ đó tương ứng với đặc điểm nào rồi ghi kết quả vào sơ đồ dưới đây: Sự tăng cân của ngan theo lứa tuổi: -1 ngày tuổi cân nặng 42g -1 tuần tuổi cân nặng 79g -2 tuần tuổi cân nặng 152g b) Khối lượng của hợp tử lợn là 0,4mg ,lúc đẻ ra nặng 0,8 đến 1kg, lúc 36 tháng tuổi n ặ ng 200kg. c) Chu kì động dục của lợn là 21 ngày, của ngựa là 23 ngày. d) Quá trình sống của lợn trải qua các giai đoạn: Bào thai lợn sơ sinh lợn nhỡ lợn trưởng thành §Æc ®iÓm vÒ sù sinh tr­ëng vµ ph¸t dôc cña vËt nu«i §Æc ®iÓm vÒ sù sinh tr­ëng vµ ph¸t dôc cña vËt nu«i Kh«ng ®ång ®Òu a,b Theo giai ®o¹n d Theo chu k× c C©u hái th¶o luËn nhãm Nhãm 1: Nªu vÝ dô sinh tr­ëng kh«ng ®ång ®Òu ë vËt nu«i? Nhãm 2: Nªu vÝ dô vÒ sù ph¸t triÓn theo giai ®o¹n ë vËt nu«i? Nhãm 3: Nªu vÝ dô minh ho¹ cho sù ph¸t dôc theo chu kú ë vËt nu«i? Các ví dụ 1. Ví dụ sự sinh trưởng không đồng đều ở vật nuôi: - Lợn Lan đơ rat: 3 tháng đầu cân nặng 40 kg , 3 tháng tiếp cân nặng 70 kg ,3 tháng sau cân nặng 90 kg. 2.Ví dụ sự phát triển theo giai đoạn của bò: Phôi tiền thai thai nhi sơ sinh cai sữa bò nhỡ bò trưởng thành 3.Ví dụ sự phát triển theo chu kì ở vật nuôi : - Chu kì động dục của lợn là 21 ngày. - Chu kì động dục của gà là hàng ngày. VÝ dô 1: Cã 2 con gµ: Gµ Tre vµ gµ C«ng nghiÖp, nÕu ch¨m sãc chóng ë chÕ ®é nh­ nhau trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh th× khi thu ho¹ch, con gµ nµo sÏ cã khèi l­îng lín h¬n? T¹i sao? VÝ dô 2: NÕu cã 2 con lîn trong cïng 1 gièng, ®Òu ®­îc chän läc kü cµng, nh­ng mét con ®­îc ch¨m sãc tèt, chÕ ®é dinh d­ìng ®Çy ®ñ, cßn mét con ®­îc nu«i d­ìng ë chÕ ®é b×nh th­êng th× con nµo sÏ t¨ng träng nhanh h¬n? III. C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn sù sinh tr­ëng vµ ph¸t dôc cña vËt nu«i Sù sinh tr­ëng, ph¸t dôc cña vËt nu«i Thøc ¨n Chuång tr¹i, ch¨m sãc KhÝ hËu... YÕu tè bªn trong (®iÒu kiÖn di truyÒn) YÕu tè bªn ngoµi (c¸c ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh) III. C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn sù sinh tr­ëng vµ ph¸t dôc cña vËt nu«i Hãy ghép các ý ở cột A với các ý ở cột B cho phù hợp A B a, Yếu tố bên trong b, Yếu tố bên ngoài 1, kháng thể tự nhiên của cơ thể 2, Kiểu gen 3, Tiêm vacxin 4, Chuồng trại 5, Khả năng chống chịu rét 6, Thức ăn 7, Khí hậu 8, Khả năng chịu kham khổ Đáp án: a: 1,2,5,8 b: 3,4,6,7 Ghi nhớ - Sự phát triển của vật nuôi bao gồm sự sinh trưởng và phát dục. -Đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi là không đồng đều,theo giai đoạn và theo chu kì. -Các đặc điểm về di truyền và các điều kiện ngoại cảnh có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Nắm được các yếu tố này con người có thể điều khiển sự phát triển của vật nuôi theo ý muốn Công việc về nhà Trả lời câu hỏi trong SGK và làm bài tập trong sách bài tập Đọc trước bài 33

File đính kèm:

  • pptbai_giang_cong_nghe_lop_7_bai_32_su_sinh_truong_va_phat_duc.ppt