Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tuần 2: Cô giáo tí hon - Nguyễn Khánh Hòa

Luyện đọc

 Nó cố bắt chước dáng đi khoan thai của cô giáo khi cô bước vào lớp.

Làm như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng.

Nội dung

Bài văn tả trò chơi lớp học rất ngộ nghĩnh của các bạn nhỏ, bộc lộ tình cảm yêu quý cô giáo và ước mơ trở thành cô giáo.

Từ ngữ

bắt chước

khoan thai

tỉnh khô

trâm bầu

khúc khích

núng nính

 

ppt13 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tuần 2: Cô giáo tí hon - Nguyễn Khánh Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP ĐỌCLỚP 3tËp ®äc líp 3Người thực hiện : NguyÔn KH¸nh HßaTập đọcCô giáo tí hon Nguyễn ThiTập đọcCô giáo tí honbắt chước,khoan thai,khúc khích,ngọng líunúng nính,Luyện đọcTừ ngữ Nguyễn ThiTìm hiểu bài Câu Nó cố bắt chước dáng đi khoan thai của cô giáo khi cô bước vào lớp. ///- Bài được chia thành 3 đoạn:+ Đoạn 1 : Bé kẹp tóc lại ... khúc khích cười chào cô.+ Đoạn 2 : Bé treo nón ... đàn em ríu rít đánh vần theo.+ Đoạn 3 : Phần còn lại.Làm như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng./////, ríu rítrrchươcnniul/Từ Tập đọcCô giáo tí honbắt chước,khoan thai,khúc khích,ngọng líunúng nính,Luyện đọcTừ ngữ Nguyễn ThiTìm hiểu bài Câu Nó cố bắt chước dáng đi khoan thai của cô giáo khi cô bước vào lớp. ///Làm như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng./////, ríu rítrrchươcnniul/Từ bắt chướckhoan thaitỉnh khôtrâm bầuCây trâm bầuTập đọcCô giáo tí honbắt chước,khoan thai,khúc khích,ngọng líunúng nính,Luyện đọcTừ ngữ Nguyễn ThiTìm hiểu bài Câu Nó cố bắt chước dáng đi khoan thai của cô giáo khi cô bước vào lớp. ///Làm như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng./////, ríu rítrrchươcnniul/Từ bắt chướckhoan thaitỉnh khôtrâm bầukhúc khíchnúng nínhNúng nínhTập đọcCô giáo tí honbắt chước,khoan thai,khúc khích,ngọng líunúng nính,Luyện đọcTừ ngữ Nguyễn ThiTìm hiểu bài Câu Nó cố bắt chước dáng đi khoan thai của cô giáo khi cô bước vào lớp. ///Làm như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng./////, ríu rítrrchươcnniul/Từ - khúc khích, núng nính.- bắt chước, khoan thai, tỉnh khô, trâm bầu. Nội dungBài văn tả trò chơi lớp học rất ngộ nghĩnh của các bạn nhỏ, bộc lộ tình cảm yêu quý cô giáo và ước mơ trở thành cô giáo.Luyện đọc lại:Tập đọc BÐ kÑp l¹i tãc, th¶ èng quÇn xuèng, lÊy c¸i nãn cña m¸ ®éi lªn ®Çu. Nã cè b¾t ch­íc d¸ng ®i khoan thai cña c« gi¸o khi c« b­íc vào líp. MÊy ®øa nhá làm y hÖt ®¸m häc trß, ®øng c¶ dËy, khóc khÝch c­êi chào c«. Cô giáo tí honCỦNG CỐ - DẶN DÒTập đọc Nguyễn ThiCô giáo tí honTập đọcCô giáo tí honbắt chước,khoan thai,khúc khích,ngọng líunúng nính,Luyện đọcTừ ngữ Nguyễn ThiTìm hiểu bài Câu Nó cố bắt chước dáng đi khoan thai của cô giáo khi cô bước vào lớp. ///Làm như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng./////, ríu rítrrchươcnniul/Từ - khúc khích, núng nính.- bắt chước, khoan thai, tỉnh khô, trâm bầu. Nội dungBài văn tả trò chơi lớp học rất ngộ nghĩnh của các bạn nhỏ, bộc lộ tình cảm yêu quý cô giáo và ước mơ trở thành cô giáo.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_3_tuan_2_co_giao_ti_hon_nguyen_khanh_h.ppt