Bài giảng Tập đọc tiết 1 : dế mèn bênh vực kẻ yếu

Mục tiêu:

- Đọc rành mạch, trôi chảy,bước đầu có giọng đọc phù hợp tính cách của nhân vật

( Nhà Trò, Dế Mèn)

- Hiểu các từ ngữ trong bài (sgk)

- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp,bênh vực kẻ yếu.

 - Phát hiện được những lời nói, cử chỉ cho thấy tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn; bước đầu biết nhận xét về một nhân vật trong bài. (TLCHSGK)

* KNS: Thể hiện sự cảm thông

 

doc70 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 1428 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tập đọc tiết 1 : dế mèn bênh vực kẻ yếu, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 1 Ngày soạn: 8/9/2012 Ngày giảng: Thứ 2/10/9/2012 Tập đọc Tiết 1 : DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU (Tr. 4 ) I) Mục tiêu: - Đọc rành mạch, trôi chảy,bước đầu có giọng đọc phù hợp tính cách của nhân vật ( Nhà Trò, Dế Mèn) - Hiểu các từ ngữ trong bài (sgk) - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp,bênh vực kẻ yếu. - Phát hiện được những lời nói, cử chỉ cho thấy tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn; bước đầu biết nhận xét về một nhân vật trong bài. (TLCHSGK) * KNS: Thể hiện sự cảm thông II) Đồ dùng dạy - học : GV : Tranh minh hoạ trong SGK, HS : Sách vở môn học III) Phương pháp: Quan sát. hỏi đáp , thảo luận N, thực hành, luyện tập IV) Các hoạt động dạy - học chủ yếu: ND- TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Kiểm tra bài cũ: ( 5’) 2.Dạy bài mới: 32’ 2.1.Giới thiệu bài +Luyện đọc: +Tìm hiểu bài: +Luyện đọc diễn cảm: 3. Củng cố - dặn dò: (3’) - KiÓm tra s¸ch vë cña häc sinh - Gäi 1 HS kh¸ ®äc bµi - GV chia ®o¹n: bµi chia lµm 4 ®o¹n, - Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n - GV kÕt hîp söa c¸ch ph¸t ©m cho HS. - Yªu cầu 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lần 2 + Nªu chó gi¶i - Yªu cầu HS luyÖn ®äc theo cÆp. - GV hướng dẫn cách đọc bài - Đäc mẫu toµn bµi. - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái: ? TruyÖn cã nh÷ng nh©n vËt chÝnh nµo? ? KÎ yÕu ®ưîc DÕ MÌn bªnh vùc lµ ai? - Yªu cÇu HS ®äc thầm ®o¹n 1 vµ tr¶ lêi c©u hái: ? DÕ MÌn nh×n thấy y chÞ Nhµ Trß trong hoµn c¶nh như thÕ nµo? ? §o¹n 1 nãi lªn ®iÒu g×? - Gäi 1 HS ®äc ®o¹n 2 - Yªu cÇu HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái: ? T×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy chÞ Nhµ Trß rÊt yÕu ít? Ng¾n chïn chïn: ng¾n ®Õn møc qu¸ ®¸ng, trong khã coi ? Sù yÕu ít cña Nhµ Trß ®îc nh×n thÊy qua con m¾t cña nh©n vËt nµo? ? DÕ MÌn ®· thÓ hiÖn t×nh c¶m g× khi nh×n thÊy Nhµ Trß? ? §o¹n 2 nãi lªn ®iÒu g×? -Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 3,4 vµ tr¶ lêi c©u hái: ? Trước t×nh c¶nh ®¸ng thư¬ng cña Nhµ Trß, DÕ MÌn ®· lµm g×? Thui thñi: C« ®¬n mét m×nh lÆng lÏ, kh«ng cã ai bÇu b¹n. ? Nh÷ng lêi nãi vµ cö chØ nµo nãi lªn tÊm lßng nghÜa hiÖp cña DÕ MÌn? ? §o¹n 3, 4 nãi lªn ®iÒu g×? ? Qua c©u chuyÖn trªn t¸c gi¶ muèn nãi víi chóng ta ®iÒu g×? * Gv ghi ý nghÜa lªn b¶ng -Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp c¶ bµi. GV hưíng dÉn HS luyÖn ®äc mét ®o¹n trong bµi.( Đ1-2 ) - Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp ? c©u chuyÖn trªn t¸c gi¶ muèn nãi víi chóng ta ®iÒu g×? + NhËn xÐt giê häc + DÆn HS vÒ ®äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau: “ MÑ èm” -Chuẩn bị sách vở, đồ dùng - HS ghi đầu bài vào vở - 1 HS đọc bài, cả lớp đọc thầm - Đ1. 2 dòng đầu - Đ2. 5 dòng tiếp theo - Đ3. 5 dòng tiếp theo - Đ4. Còn lại - 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1. - 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 + Nêu chú giải trong SGK. - HS luyện đọc theo cặp. - HS lắng nghe GV đọc mẫu. - HS trả lời câu hỏi. - Dế Mèn, chị Nhà Trò, bọn Nhện. - Kẻ yếu được Dế Mèn bênh vực là chị Nhà Trò. - HS đọc và trả lời câu hỏi + Dế Mèn nhìn thấy chị Nhà Trò đang gục đầu ngồi khóc tỉ tê bên tảng đá cuội. 1.Hoàn cảnh Dế Mèn gặp Nhà Trò. -1 HS đọc – cả lớp thảo luận + trả lời câu hỏi. + Thân hình chị bé nhỏ, gầy yếu, ngưêi bù nh÷ng phÊn nh míi lét. C¸nh máng, ng¾n chïn chïn… + Sù yÕu ít cña Nhµ Trß ®îc nh×n thÊy qua con m¾t cña DÕ MÌn. + DÕ MÌn thÓ hiÖn sù ¸i ng¹i, th«ng c¶m víi chÞ Nhµ Trß. 2. H×nh d¸ng yÕu ít ®Õn téi nghiÖp cña chÞ Nhµ Trß - HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái + DÕ MÌn ®· xoÌ 2 cµng vµ nãi víi chÞ Nhµ Trß: Em ®õng sî, h·y trë vÒ cïng víi t«i ®©y. §øa nµo ®éc ¸c kh«ng thÓ cËy khoÎ mµ øc hiÕp kÎ yÕu. + Lêi cña DÕ MÌn døt kho¸t, m¹nh mÏ lµm Nhµ Trß yªn t©m 3. TÊm lßng hµo hiÖp cïa DÕ mÌn - T¸c gi¶ ca ngîi DÕ MÌn cã tÇm lßng nghÜa hiÖp, s½n sµng bªnh vùc kÎ yÕu, xo¸ bá nh÷ng bÊt c«ng. HS ghi vµo vë - nh¾c l¹i - 4 HS ®äc nèi tiÕp, c¶ líp theo dâi c¸ch ®äc. - HS theo dâi t×m c¸ch ®äc hay - HS luyÖn ®äc - 3, 4 HS thi ®äc diÔn c¶m, c¶ líp b×nh chän b¹n ®äc hay nhÊt - L¾ng nghe - Ghi nhí Toán Tiết 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000. I. Mục tiêu: - Đọc, viết được các số đến 100 000. - Biết phân tích cấu tạo số . II. Đồ dùng dạy - học : - GV : Vẽ sẵn bảng số trong bài tập 2 lên bảng - HS : Sách vở, đồ dùng môn học. III. Phương pháp: Giảng giải, nêu vấn đề, luyên tập, thảo luận, nhóm, thực hành IV. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: ND - tg Hoạt động dạy học Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ : 4’ 2. Dạy bài mới: 32’ a. Giới thiệu bài b. Ôn lại cách đọc số, viết số và các hàng. c. Thực hành: Bài 1: Bài 2: Bài 3: Bài 4: 3. Củng cố - dặn dò:3’- 4’ KiÓm tra s¸ch vë, ®å dïng cña häc sinh. GV hưíng dÉn HS c¸ch ®äc vµ viÕt sè lÇn lît: + 83 215 + ... ? Hai hµng liÒn kÒ cã quan hÖ víi nhau nh thÕ nµo? ? H·y nªu c¸c sè trßn tr¨m, trßn chôc, trßn ngh×n, trßn chôc ngh×n. GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp vµ cho HS tù lµm bµi a. ViÕt sè thÝch hîp vµo c¸c v¹ch cña tia sè. + C¸c sè trªn tia sè ®îc gäi lµ nh÷ng sè g×? + Hai sè ®øng liÒn nhau trªn tia sè h¬n kÐm nhau bao nhiªu lÇn? b. ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm. GV yªu cÇu HS lÇn lưît lªn b¶ng lµm bµi GV nhËn xÐt, ch÷a bµi. - Yªu cÇu HS ph©n tÝch mÉu vµ tù lµm bµi vµo phiÕu häc tËp. - Yªu cÇu c¸c nhãm lªn tr×nh bµy phiÕu ®· lµm xong cña nhãm m×nh. - GV cïng HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi. - Yªu cÇu HS ph©n tÝch c¸ch lµm bµi vµ tù lµm bµi vµo vë. a. ViÕt c¸c sè thµnh tæng c¸c tr¨m, c¸c chôc, c¸c ngh×n, ®¬n vÞ: M: 8732 = 8000 + 7000 + 20 + 3 b. ViÕt tæng c¸c tr¨m, chôc, ngh×n thµnh sè. M: 9000 + 200 + 30 + 2 = 9232 - GV yªu cÇu HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi vµo vë. - Yªu cÇu HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp, híng dÉn HS ph©n tÝch vµ lµm bµi tËp. - GV cho HS tù lµm bµi vµo vë. G/v nhËn xÐt, ch÷a bµi ? H·y nªu c¸c sè trßn tr¨m, trßn chôc, trßn ngh×n, trßn chôc ngh×n… - GV nhËn xÐt giê häc. - DÆn HS vÒ lµm bµi tËp 1,2,3,4 (trang 3) vµ chuÈn bÞ bµi sau: “ ¤n tËp c¸c sè ®Õn 100 000 – tiÕp theo” Chuẩn bị đồ dùng, sách vở - HS ghi đầu bài vào vở - HS đọc sốvà viết số - Tám mơi ba nghìn , hai trăm năm mơi mốt - ... HS nêu: - 1 chục bằng 10 đơn vị, 1 trăm bằng 10 chục. - 10 000 ; 100 000 ; 10 ; 100 …. - 30 ; 300 ; 3 000 ; 30 000…. - HS nêu yêu cầu và tự làm bài vào vở. 0 10 000 20 000 30 000 40 000 ….. - Các số trên tia số đợc gọi là các số tròn chục nghìn. - Hơn kém nhau 10 000 đơn vị - HS làm bài trên bảng: 36 000 ; 37 000 ; 38 000 ; 39 000 ; 40 000 ; 41 000 ; 42 000… HS chữa bài vào vở - HS làm bài vào phiếu học tập theo nhóm - Đại diện các nhóm lên trình bày - HS chữa bài vào vở. - HS làm bài vào vở - 9171 = 9000 + 100 + 70 + 1 3082 = 3000 + 80 + 2 7006 = 7000 + 6 - 7000 + 3000 + 50 + 1 = 7351 6000 + 200 + 30 = 6230 - HS chữa bài vào vở - HS nêu yêu cầu của bài tập và suy nghĩ làm bài - 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở. Bài giải: Chu vi hình tứ giác ABCD là: 6 + 4 + 4 + 3 = 17 ( cm ) Chu vi hình chữ nhật MNPQ là: (8 + 4 ) x 2 = 24 ( cm ) Chu vi hình vuông GHIK là: 5 x 4 = 20 ( cm ) Đ/S : 17 cm, 24 cm, 20cm HS ch÷a bµi vµo vë - L¾ng nghe - Ghi nhí ------------------------------------------------- -------------------------------------------- ----------------------------- Ngày soạn: 9/ 9 / 2012 Ngày dạy:Thứ 3/11/ 9 /2012 Toán Tiết 2: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100.000 (Tiếp theo) I. Mục tiêu - Thực hiện được phép cộng, trừ các số có đến 5 chữ số; nhân( chia) số có đến 5 chữ số với số có một chữ số. - Biết so sánh, xếp thứ tự các số đến 100 000 - Làm bài 1( cột1),Bài 2, Bài 3: a) Viết được 2số; * Làm tất cả các bài còn lại. II. Đồ dùng dạy - học : - GV : Vẽ sẵn bảng số trong bài tập 5 lên bảng - HS : Sách vở, đồ dùng môn học. III. Phương pháp: - Giảng giải, nêu vấn đề, luyên tập, thảo luận, nhóm, thực hành… IV. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: ND - tg Hoạt động dạy học Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ : 4’ 2. Dạy bài mới:33’ a Giới thiệu bài b. Luyện tính nhẩm. c.Thực hành: Bài 1: Bài 2 Bài 3 Bài 4 3. Củng cố - dặn dò:3’ Gäi 3 HS lªn b¶ng lµm bµi - ViÕt sè : + B¶y mư¬i hai ngh×n, s¸u tr¨m bèn mư¬i mèt. + ChÝn ngh×n, n¨m tr¨m mưêi. + ViÕt sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè. Nêu mục tiêu bài dạy - GV hưíng dÉn HS c¸ch tÝnh nhẩm c¸c phÐp tÝnh ®¬n gi¶n. - Tæ chøc trß ch¬i “ TÝnh nhÈm truyÒn” - GV nhËn xÐt chung. GV gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp vµ cho HS tÝnh nhÈm vµ viÕt kÕt qu¶ vµo vë. + Yªu cÇu mçi HS tÝnh nhÈm 1 phÐp tÝnh trong bµi. + GV yªu cÇu HS lÇn lưît lªn b¶ng lµm bµi GV nhËn xÐt, ch÷a bµi. - Yªu cÇu 2 HS lªn b¶ng lµm bµi , c¶ líp lµm bµi vµo vë. - GV cïng HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi. - Yªu cÇu HS nªu yªu cÇu vµ tù lµm bµi vµo vë. - GV yªu cÇu HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi vµo vë. - Yªu cÇu HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp, hưíng dÉn HS ph©n tÝch vµ lµm bµi tËp. - HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp + Muèn so s¸nh c¸c sè ta lµm nh­ thÕ nµo? GV nhËn xÐt, ch÷a bµi Yªu cÇu HS tù lµm bµi + Muèn so s¸nh c¸c sè ta lµm như thÕ nµo? - GV nhËn xÐt giê häc. - DÆn HS vÒ lµm bµi tËp (VBT) vµ chuÈn bÞ bµi sau: “ ¤n tËp c¸c sè ®Õn 100 000 – tiÕp theo” 3 HS lên bảng làm bài theo yêu cầu. 72 641, 9 510, 99 999 - HS ghi đầu bài vào vở - HS tính nhẩm rồi nêu kết quả. + Bảy nghìn cộng hai nghìn = chín nghìn + Tám nghìn chia cho hai = bốn nghìn - HS làm theo lệnh của GV. - HS nêu yêu cầu bài tập và làm bài. - HS làm bài trên bảng 7 000 + 2 000 = 9 000 9 000 – 3 000 = 6 000 8 000 : 2 = 4 000 3 000 x 2 = 6 000 *Cột 216 000 : 2 = 8 000 8 000 x 3 = 24 000 11 000 x 3 = 33 000 49 000 : 7 = 7 000 325 x 3 975 7035 - 2316 4719 4637 + 8245 12882 a. b 25916 3 19 8656 16 18 0 4900 7 00 700 0 0 6916 + 2358 8274 6471 - 518 5953 4327 > 3742 28 676 = 28 676 5870 > 5890 97 321 < 97 400 65 300 > 9530 100 000 < 99 999 a. 56 371 < 65 371 < 67 531 < 75 631 b. 92 678 > 82 699 > 79 862 > 62 789 Luyện từ và câu Tiết 1: CẤU TẠO CỦA TIẾNG I Mục tiêu: - Nắm được cấu tạo cơ bản ba phần của tiếng gồm 3 bộ phận: âm đầu,vần, thanh. Nội dung ghi nhớ. - Điền được các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ ở BT1 vào bảng mẫu. * Giải câu đố (bài2) Mục III. II - Đồ dùng dạy - học: - Giáo viên: Giáo án, sgk, bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ cấu tạo tiếng, có ví dụ điển hình, bộ chữ cái ghép tiếng, màu sắc khác nhau. - Học sinh: Sách vở, vở bài tập. III - Phương pháp: Giảng giải, phân tích, thảo luận, luyện tập, thực hành. IV - Các hoạt động dạy - học - chủ yếu: 1. K/ tra bài cũ : 4’ 2. Bài mới: 33’ a) Giới thiệu bài b) Tìm hiểu bài: c. Luyện tập: Bài 1: Bài 2: 3. Củng cố -Dặn cũ - KT đò dùng HT của HS GV giới thiệu về phân môn ltvc - Nhận xét: - GV y/c hs đọc thầm và đếm xem câu tục ngữ có bao nhiêu tiếng. GV ghi câu thơ: Bầu ơi thơng lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhng chung một giàn - Y/c hs đếm thành tiếng từng dòng (vừa đọc vừa dùng tay đập nhẹ lên thành bàn) - Y/c hs đánh vần thầm và ghi lại cách đánh vần tiếng: bầu. - Y/c 1 hs lên bảng ghi lại cách đánh vần. - Y/c tất cả hs đánh vần thành tiếng và ghi lại cách đánh vần vào bảng con. - GV dùng phấn màu ghi vào sơ đồ: Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền - GV y/c hs quan sát và thảo luận cặp đôi theo câu hỏi: ? Tiếng “bầu” gồm có mấy bộ phận? Đó là những bộ phận nào? - Gọi hs trả lời. - GV kết luận: Tiếng bầu gồm 3 bộ phận âm đầu, vần và thanh. - Y/c hs phân tích các tiếng còn lại của câu thơ bằng cách kẻ bảng. Mỗi nhóm phân tích 1 - 2 tiếng. - GV kẻ bảng lớp, sau đó gọi hs lên bảng chữa. - GV theo dõi các em làm bài. ? Tiếng do những bộ phận nào tạo thành? cho ví dụ? - Tiếng nào có đủ các bộ phận nh tiếng “bầu”? - Tiếng nào không có đủ các bộ phận nh tiếng “bầu”? - Trong tiếng bộ phận nào không thể thiếu? bộ phận nào có thể thiếu? GVKL: Trong mỗi tiếng bắt buộc phải có vần và dấu thanh. Thanh ngang không đợc đánh dấu khi viết. *Ghi nhớ: - Y/c hs đọc thầm phần ghi nhớ trong sách. - Y/c 1 hs lên bảng chỉ vào sơ đồ và nói lại phần ghi nhớ. Kết luận: Các dấu thanh của tiếng đều được đánh dấu ở phía trên hoặc phía dưới âm chính của vần. - Gọi 1 hs đọc y/c của bài. - Y/c hs làm bài, mỗi bàn 1 hs phân tích 2 tiếng. Gọi đại diện các bạn lên chữa bài. GV n/xét, đánh giá bài làm của hs. - Gọi 1 hs đọc y/c của bài. - Y/c hs suy nghĩ và trả lời câu đố. - GV nxét về đáp án đúng. - Trong tiếng bộ phận nào không thể thiếu? bộ phận nào có thể thiếu? - GV nhận xét giờ học, khen những hs học tốt. - Y/c hs về nhà học thuộc phần ghi nhớ và câu đố. - Gọi 1 em đọc lại ghi nhớ - Hs ghi đầu bài vào vở. - Hs đọc và làm theo y/c. - Hs đếm thầm và trả lời. - Câu tục ngữ có 14 tiếng, dòng trên có 6 tiếng, dòng dưới có 8 tiếng. - H đếm thành tiếng + Cả 2 câu thơ trên có 14 tiếng. - Hs đánh vần thầm và ghi lại - 1 hs lên ghi, 2 - 3 em đọc lại. - Hs đánh vần và ghi lại vào bảng con - giơ bảng báo cáo kết quả. - Hs quan sát. - Suy nghĩ và trao đổi: Tiếng “bầu” gồm có 3 bộ phận: âm đầu, vần, thanh. - 3 hs trả lời, 1 hs lên bảng vừa trả lời chỉ trực tiếp vào sơ đồ từng bộ phận. - Hs lắng nghe. - Hs phân tích cấu tạo của từng tiếng theo y/c. - Hs lên chữa bài. - Tiếng do âm đầu, vần và thanh tạo thành. VD: Tiếng “thơng” nhng, giống... - Các tiếng có đủ các bộ phận: Thơng lấy,... - Tiếng “ơi” chỉ có phần vần và thanh không có âm đầu. - Trong tiếng bộ phận vần và thanh không thể thiếu, bộ phận âm đầu có thể thiếu. - Hs lắng nghe. - Hs đọc thầm. - 1 hs lên bảng vừa chỉ vừa nêu - HS lắng nghe, nhắc lại - 1 hs đọc y/c trong sgk. - Hs phân tích vào vở nháp. - Hs lên bảng chữa bài. - 1 hs đọc y/c trong sgk. - Hs suy nghĩ và trả lời. - HS trả lời và giải thích: Đó là chữ “sao” vì để nguyên là ông sao trên trời. Bớt âm đầu S thành tiếng ao - Hs lắng nghe Khoa học Tiết 1: CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG( Tr. 4 ) I) Mục tiêu: - Nêu được con người cần thức ăn, nước uống, không khí, ánh sáng, nhiệt độ để sống. II) Đồ dùng dạy - học : GV : Tranh minh hoạ trong SGK HS : Sách vở môn học III)Phương pháp: Quan sát. giảng giải, đàm thoại, thảo luận, thực hành, luyện tập IV) Các hoạt động dạy - học chủ yếu: ND-TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Bài cũ: 3’ 2.Dạy bài mới: 30’ a.Giới thiệu bài b. Nội dung Hoạt động 1 Việc 1 Việc 2 Hoạt động 2 4. Củng cố - dặn dò 2’ - Ktsachs vở …của HS - NX - Yêu cầu học sinh đọc tên sách giáo khoa. - Yêu cầu học sinh giở phụ lục và đọc tên các chủ đề. Bài học đầu tiên mà các em học hôm nay có tên là “Con người cần gì để sống ?” nằm trong chủ đề “Con người và sức khoẻ”. Các em cùng học bài để hiểu thêm về cuộc sống của mình. ? Con người cần gì để sống ? Hướng dẫn học sinh thảo luận theo nhóm. + Mỗi nhóm khoảng 4 học sinh. + Thảo luận và TL: “Con người cần những gì để duy trì sự sống ?” - Yêu cầu học sinh trình bày kết quả lên bảng. - Nhận xét kết quả thảo luận. + Cho học sinh hoạt động cả lớp, yêu cầu học sinh nhịn thở (bịt mũi) ? Em thấy thế nào ? em có thể nhịn thở lâu hơn được nữa không ? Kết luận: Như vậy không thể nhịn thở được quá 3’. ? Nếu nhịn ăn hoặc nhịn uống thì em thấy thế nào ? ? Nếu hàng ngày chúng ta không được sự quan tâm của cả gia đình và bạn bè thì sẽ ? Kết luận: Con người cần những điều kiện vật chất như: Con người cần những điều kiện tinh thần, văn hoá, xã hội như: Những yếu tố cần cho sự sống mà chỉ có con người cần. - Cho học sinh quan sát các hình trang 4,5. ? Con người cần những gì cho cuộc sống hàng ngày của mình ? - Chia nhóm 4 học sinh. + Một học sinh đọc yêu cầu của phiếu + Một học sinh hoàn thành phiếu lên dán vào bảng. + Nhóm khác lên nhận xét, bổ sung. - Yêu cầu quan sát tranh 3,4 đọc lại phiếu hình. ? Giống như động vật, thực vật, con người cần gì để sống ? ? Hơn hẳn động vật và thực vật, con người cần gì để sống ? Giáo viên kết luận: (ý trên) ? Con người cần những gì cho cuộc sống hàng ngày của mình ? - Nhận xét tiết học. Về học tìm hiểu hàng ngày chúng ta lấy những gì và thải ra những gì ? - 1 học sinh đọc. - 1 học sinh đọc. + Thảo luận và trình bày kết quả Ví dụ: Con người cần phải có không khí để thở, thức ăn, nước uống, quần áo, nhà ở, bàn ghế, trường, xe cộ… Con người cần được đi học để có hiểu biết, được chữa bệnh khi bị ốm, đi xem phim, ca nhạc… Con người cần có tổ chức với những người xung quanh như: Trong gia đình, bạn bè, làng xóm... + Nhóm nhận xét bổ sung, ý kiến. - Học sinh bịt mũi nhịn thở. + Thấy khó chiụ và không thể nhịn lâu hơn được nữa. + Thấy khát, đói. + Thấy buồn và cô đơn. +Không khí, thức ăn, nước uống, quần áo, các đồ dùng trong nhà, phương tiện đi lại, … -Tổ chức gia đình, bạn bè, làng xóm, các phương tiện học tập, vui chơi giải trí… - Học sinh quan sát các hình minh hoạ. + Ăn, uống, thở, xem ti vi, đi học, được chăm sóc khi ốm, có bạn bè, có quàn áo để mặc, có xe máy, ôtô, các hoạt động vui chơi… - Nhận phiếu học tập và làm việc trong nhóm. - Hoàn thành phiếu. - 1 nhóm dán phiếu. - Nhận xét, bổ sung. - Quan sát tranh và đọc phiếu. - Cần: Không khí, nước, ánh sáng, thức ăn để duy trì sự sống. - Nhà ở, trường học, bệnh viện, tổ chức gia đình, tổ chức bạn bè, phương tiện giao thông, quần áo, các phương tiện để vui chơi giải trí,… Kể chuyện Tiết 1: SỰ TÍCH HỒ BA BỂ I - Mục tiêu: Nghe -kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh minh hoạ,kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: Giải thích sự hình thành hồ Ba Bể. Qua đó, ca ngợi những con người giàu lòng nhân ái * GDMT: Giáo dục H ý thức bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả do thiên nhiên gây ra lụt. II. Đồ dùng dạy - học: - Giáo viên: Các tranh minh hoạ câu chuyện trong sgk, các tranh cảnh vẽ hồ Ba Bể hiện nay - Học sinh: Sách vở môn học. III. Phương pháp: Trực quan, quan sát, giảng giải, vấn đáp, thảo luận... IV .Các hoạt động dạy - học - chủ yếu: ND-TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1) Ổn định tổ chức1’ 2) Kiểm tra bài cũ:2’ 3) Dạy bài mới:30’ a) Giới thiệu bài: b)GVkể chuyện: c. HD kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện: 4.Củng cố - dặn dò:2’ Cho líp h¸t, nh¾c nhë häc sinh KiÓm tra s¸ch vë m«n häc cña tõng häc sinh. Trong tiÕt kÓ chuyÖn h«m nay c« sÏ kÓ cho c¶ líp nghe c©u chuyÖn: Sù tÝch hå Ba BÓ. Cho hs quan s¸t tranh ¶nh vÏ hå Ba BÓ lµ mét c¶nh ®Ñp cña TØnh B¾c C¹n. Khung c¶nh ë ®©y rÊt nªn th¬ vµ sinh ®éng. VËy hå cã tõ bao giê? Do ®©u mµ cã ®ã lµ néi dung c©u chuyªn h«m nay. GV ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. - GV kÓ lÇn 1: Giäng kÓ thong th¶ râ rµng. Chó ý nhÊn giäng ë nh÷ng tõ ng÷ gîi t¶, gîi c¶m. - GV kÓ lÇn 2: Võa kÓ võa chØ vµo tranh minh ho¹ phãng ta trªn b¶ng. - Gi¶ng nghÜa mét sè tõ: ? Em hiÓu thÕ nµo lµ cÇu phóc? ? Giao long lµ loµi vËt g×? ? Bµ go¸ lµ ngưêi phô n÷ thÕ nµo? ? Lµm viÖc thiÖn lµ lµm nh÷ng c«ng viÖc g×? ? Em hiÓu thÕ nµo lµ “B©ng qu¬”. - Dùa vµo tranh minh ho¹, ®Æt c©u hái ®Ó häc sinh n¾m ®ưîc cèt truyÖn. ? Bµ cô ¨n xin xuÊt hiÖn nh­ thÕ nµo? ? Mäi ngưêi ®èi xö víi bµ ra sao? ? Ai ®· cho bµ cô ¨n vµ nghØ? ? ChuyÖn g× ®· x¶y ra trong ®ªm? ? Khi chia tay bµ cô dÆn mÑ con bµ go¸ ®iÒu g×? ? Trong ®ªm lÔ héi chuyÖn g× ®· x¶y ra? ? MÑ con bµ go¸ ®· lµm g×? * Khi có bão lũ đến các em cần phải làm gì? + Hå Ba BÓ ®· ®­îc h×nh thµnh nh­ thÕ nµo? - Chia nhãm, y/c hs dùa vµo tranh minh ho¹ vµ c¸c c©u hái, kÓ l¹i tõng ®o¹n. - Y/c c¸c nhãm cø ®¹i diÖn lªn kÓ trưíc líp. - Y/c hs kÓ thi tr­íc líp. - Y/c hs nxÐt vµ t×m ra b¹n kÓ hay nhÊt. - GV nxÐt, cho ®iÓm hs kÓ tèt ? Ngoµi môc ®Ých gi¶i thÝch sù h×nh thµnh hå Ba BÓ c©u chuyÖn cßn nãi víi ta ®iÒu g×? GV: BÊt cø ë ®©u con ng­êi còng ph¶i cã lßng nh©n ¸i, s½n s¸ng gióp ®ì nh÷ng ng­êi gÆp khã kh¨n, ho¹n n¹n. Nh÷ng ng­êi ®ã sÏ ®­îc ®Òn ®¸p xøng ®¸ng, gÆp nhiÒu may m¾n trong cuéc sèng. - Câu chuyện muốn nói với các em điều gì ? - DÆn hs vÒ nhµ kể l¹i c©u chuyÖn “Sù tÝch hå Ba BÓ”. - DÆn hs lu«n cã lßng nh©n ¸i, gióp ®ì mäi ng­êi nÕu m×nh cã thÓ. - NhËn xÐt giê häc, chuÈn bÞ bµi sau. Cả lớp hát. - Lắng nghe – ghi đầu bài vào vở - Hs lắng nghe GV kể. - Cầu phúc: xin đợc điều tốt cho mình - Giao long: loài rắn to còn gọi là thuồng luồng. - Bà goá: Người phụ nữ có chồng bị chết. - Làm việc thiện: Làm điều tốt cho người khác. - Bâng quơ: Không đâu vào đâu, không tin tưởng. + Bà không biết từ đâu đến, trông bà gốm ghiếc, người gầy còm, lở loét xông lên mùi hôi thối. Bà luôn miệng kêu đói. - Mọi người đều xua đuổi bà. - Mẹ con bà goá đưa bà về nhà, lấy cơm cho bà ăn và mời bà nghỉ lại. - Chỗ bà cụ ăn xin nằm sáng rực lên. Đó không phải là bà cụ mà là mộ con giao long lớn. - Bà cụ nói sắp có lụt và đưa cho mẹ con bà goá một gói tro và hai mảnh vơ trấu. - Lụt lội xảy ra, nước phun lên. Tất cả mọi vật đều chìm nghỉm. - Mẹ con bà goá dùng thuyền từ hai mảnh vỏ trấu đi khắp nơi cứu người bị nạn. - Gọi người lớn, chạy ngay tới nơi có đồi cao.... - Chỗ đất sụt là hồ Bà Bể, nhà hai mẹ con bà goá thành một hòn đảo nhỏ giữa hồ. - Hs kể từng đoạn. - Các nhóm lần lượt từng em kể lại từng đoạn cho nhau nghe. Các hs khác lắng nghe bạn kể, gợi ý, nxét lời kể của bạn. - Đại diện các nhóm lên trình bày mỗi nhóm kể 1 tranh. - Nxét lời kể của bạn theo các tiêu chí: có đúng nội dung, đúng trình tự không. - Nxét, bình bầu. - Câu chuyện ca ngợi những con ngưêi giµu lßng nh©n ¸i, kh¼ng ®Þnh ng­êi giµu lßng nh©n ¸i sÏ ®­îc ®Òn ®¸p xøng ®¸ng. ----------------------------------------------------------------------- Ngày soạn: 10 / 9 / 2012 Ngày dạy: Thứ 4/12/9/ 2012 Tập đọc Tiết 2: MẸ ỐM I)Mục tiêu: - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu biết đọc diễn cảm 1,2 khổ thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm - Hiểu các từ ngữ trong bài: khô giữa cơi trầu, truyện Kiều, y sĩ, lặn trong đời mẹ. - Hiểu nội dung: Tình cảm yêu thơng sâu sắc, sự hiếu thảo, lòng biết ơn của bạn nhỏ đối với người mẹ bị ốm. II) Đồ dùng dạy - học : - GV : Tranh minh hoạ trong SGK, bảng phụ viết đoạn cần luyện đọc - HS : Sách vở môn học III)Phương pháp: Quan sát. giảng giải, đàm thoại, thảo luận, thực hành, luyện tập IV) Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Nd - tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Kiểm tra bài cũ : 4’ 2.Dạy bài mới: 32’ a. Giới thiệu bài bLuyện đọc: c. Tìm hiểu bài: d. Luyện đọc diễn cảm 3. Củng cố- dặn dò: 3’ Gäi 2 HS ®äc bµi “ DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu” vµ tr¶ lêi c©u hái. - Gäi 1 HS kh¸ ®äc bµi - GV chia ®o¹n: bµi chia lµm 7 khæ th¬. - Gäi 7 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n GV kÕt hîp söa c¸ch ph¸t ©m -Yªu cÇu 7 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2 + nªu chó gi¶i -Yªu cÇu 7 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 3 => Đọc câu khó -Y/c HS luyÖn ®äc theo cÆp. - GV hưíng dÉn c¸ch ®äc bµi - §äc mÉu toµn bµi. ? Bµi th¬ cho chóng ta biÕt ®iÒu g×? GV:B¹n nhá trong bµi chÝnh lµ nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa cßn nhá. - Yªu cÇu HS ®äc thÇm 2 khæ th¬ ®Çu. ? Em hiÓu nh÷ng c©u th¬ sau muèn nãi ®iÒu g× : L¸ trÇu kh« gi÷a c¬i trÇu TruyÖn KiÒu khÐp l¹i trªn ®Çu bÊy nay C¸nh mµn khÐp láng c¶ ngµy Ruéng vên v¾ng mÑ cuèc cµy sím tra. TruyÖn KiÒu : truyÖn th¬ næi tiÕng cña nhµ thi hµo næi tiÕng NguyÔn Du kÓ vÒ th©n phËn mét ngêi con g¸i. ? Em hiÓu thÕ nµo lµ : lÆn trong ®êi mÑ ? - Gäi 1 HS ®äc khæ th¬ 3 - Yªu cÇu HS th¶o luËn. ? Sù quan t©m ch¨m sãc cña xãm lµng ®èi víi mÑ cña b¹n nhá ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo ? ? Nh÷ng viÖc lµm ®ã cho em biÕt ®iÒu g×? -Yªu cÇu HS ®äc toµn bµi vµ tr¶ lêi c©u hái: ? Nh÷ng chi tiÕt nµo trong bµi th¬ béc lé t×nh yªu th¬ng s©u s¾c cña b¹n nhá ®èi víi mÑ? ? B¹n nhá mong mÑ thÕ nµo? ? B¹n nhá ®· lµm g× ®Ó mÑ vui? ? B¹n thÊy mÑ cã ý nghÜa như thÕ nµo ®èi víi m×nh? + Qua bµi th¬ trªn muèn nãi víi chóng ta

File đính kèm:

  • docGiao An lop 4.doc