Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 5: Can you swim (Lesson 1)

What can you do?

I can skip.

What can you do?

I can skate.

What can you do?

I can cook.

What can you do?

I can swim.

1. Vocabulary

- dance

- skip

- skate

- cook

- swim

2. Model sentence

What can you do?

I can skip .

What can you do?

I can cook .

 

ppt39 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 506 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 5: Can you swim (Lesson 1), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UNIT 5. CAN YOU SWIM?LESSON 1WARM UPdrawsingdanceskipskatecookswimIt I can skip.It What can you do?It I can skate.It What can you do?It I can cook.It What can you do?It I can swim.It What can you do?1. Vocabulary- dance- skip- skate- cook- swim2. Model sentenceWhat can you do?I can skip .What can you do?I can cook .LISTEN & TICKabc1LISTEN & TICKabc2LISTEN & TICKabc3LOOK AND WRITE I can .dance1LOOK AND WRITE I can .skate2LOOK AND WRITE I can .swim3LOOK AND WRITE I can .cycle4LET’S PLAY!I can singVery good!Very good!I can cook Very good!I can danceVery good!I can drawVery good!I can skateVery good!I can cook Tony can drawVery good!Very good!I can readVery good!I can singI can swim Very good!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_4_unit_5_can_you_swim_lesson_1.ppt