Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 156: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên - Nguyễn Thanh Hà

2. Tính:

a. 12054 : (15 + 67)=

b.9700 :100 + 36 x12=

4. Một cửa hàng tuần đầu bán được 319m vải, tuần sau bán được nhiều hơn tuần đầu 76m. Hỏi trong hai tuần đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải, biết rằng cửa hàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần?

Trung bình mỗi ngày trong hai tuần bán ?m vải

Gợi ý :

Để tìm mỗi ngày trong hai tuần bán bao nhiêu mét vải ta làm thế nào?

Ta lấy tổng số m vải hai tuần ( số m vải tuần đầu cộng với số m vải tuần sau ) rồi chia tổng số ngày trong hai tuần.

Ta lấy tổng số m vải hai tuần( số m vải tuần đầu cộng với số m vải tuần sau) rồi chia tổng số ngày trong hai tuần.

 Số mét vải tuần sau cửa hàng bán được là:

 319 + 76 = 395 (m)

 Số mét vải cả hai tuần cửa hàng bán được là:

 319 + 714 = 714(m)

 Số ngày cả hai tuần là:

 7 x 2 = 14( ngày)

 Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là:

 714 : 14 = 51(m )

 Đáp số: 51m vải

 

pptx17 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 458 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 156: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên - Nguyễn Thanh Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ AMÔN: TOÁNTIẾT: 156 - TUẦN: 32TÊN BÀI: ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊNGV thực hiện: Nguyễn Thanh Hà Nhiệt liệt chào mừng Thầy Cô giáo đến dự giờLớp 4Kieåm tra baøi cuõKeát quaû cuûa pheùp tính 2057 x 13=? Laø:Câu 1:C. 27741B.26742A. 26741Keát quaû cuûa pheùp tính 7368 : 24 =? laøCâu 2:C. 370B.37A. 307OÂn taäp veà caùc pheùp tính vôùi soá töï nhieân(tieáp theo )OÂn taäp veà caùc pheùp tính vôùi soá töï nhieân(tieáp theo )Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc : m+n; m-n; mxn; m:n, vôùi : m= 952, n=28m952n28m +nm - nm x nm : n952 + 28 = 980 952 - 28 = 924952 x 28 = 26656 952 : 28 = 34OÂn taäp veà caùc pheùp tính vôùi soá töï nhieân(tieáp theo )2. Tính:a. 12054 : (15 + 67)= b.9700 :100 + 36 x12=12054 : 82 =14729150 - 136 x 201 = 27336 = 29150 -1814 97 + 432 =529( 160 x 5 – 25 x 4):4=( 800 – 100) :4= 700 :4= 175OÂn taäp veà caùc pheùp tính vôùi soá töï nhieân(tieáp theo )3. Tính baèng caùch thuaän tieän nhaát:a. 36 x 25 x 4 = 36 x (25 x 4) = 36 x 100 = 3600 18 x 24 : 9 =(18 : 9) x 24 = 2 x 24 = 48 41 x 2 x 8 x 5 =(41 x 8) x (2 x 5)= 328 x 10= 3280OÂn taäp veà caùc pheùp tính vôùi soá töï nhieân(tieáp theo )4. Moät cöûa haøng tuaàn ñaàu baùn ñöôïc 319m vaûi, tuaàn sau baùn ñöôïc nhieàu hôn tuaàn ñaàu 76m. Hoûi trong hai tuaàn ñoù, trung bình moãi ngaøy cöûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu meùt vaûi, bieát raèng cöûa haøng môû cöûa taát caû caùc ngaøy trong tuaàn?Trung bình mỗi ngày trong hai tuần bán ?m vảiTuần đầu: 319m Tuần sau: 76mTóm tắt:OÂn taäp veà caùc pheùp tính vôùi soá töï nhieân(tieáp theo )Trung bình mỗi ngày trong hai tuần bán ?m vảiTuần đầu: 319m Tuần sau: 76mGợi ý :Để tìm mỗi ngày trong hai tuần bán bao nhiêu mét vải ta làm thế nào?Ta lấy tổng số m vải hai tuần ( số m vải tuần đầu cộng với số m vải tuần sau ) rồi chia tổng số ngày trong hai tuần. OÂn taäp veà caùc pheùp tính vôùi soá töï nhieân(tieáp theoTuần đầu: 319m Tuần sau: 76mTa lấy tổng số m vải hai tuần( số m vải tuần đầu cộng với số m vải tuần sau) rồi chia tổng số ngày trong hai tuần. Số m vải tuần đầu biết chưa? (Biết 319 m)Tuần sau biết chưa? (Tuần sau chưa biết ? ) Vậy để tìm số m vải tuần sau ta làm thế nào? Số mét vải tuần sau bán được: ( Lấy 319 m + 76 m = Am) Vậy tổng số m vải hai tuần bán ? m vảiTổng số ngày trong hai tuần biết chưa? Tổng số mét vải hai tuần : ( Lấy 319 m +A m = B m) ( Chưa biết) Để tìm số ngày trong hai tuần ta làm thế nào? Số ngày cả hai tuần :(Lấy 7 x 2 = C (ngày) )Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được:Lấy B : C = D( m) Bài giải Số mét vải tuần sau cửa hàng bán được là: 319 + 76 = 395 (m) Số mét vải cả hai tuần cửa hàng bán được là: 319 + 714 = 714(m) Số ngày cả hai tuần là: 7 x 2 = 14( ngày) Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là: 714 : 14 = 51(m ) Đáp số: 51m vảiOÂn taäp veà caùc pheùp tính vôùi soá töï nhieân(tieáp theo)Bài giảiSố mét vải tuần sau bán được là:319 + 76 = 395(m)Trung bình mỗi ngày bán được là:(319 + 395) : ( 7 x 2) = 51(m) Đáp số: 51m OÂn taäp veà caùc pheùp tính vôùi soá töï nhieân(tieáp theo)Kết quả của phép tính 215 x 26 = ? làc.5690 a.5593 b.5590 OÂn taäp veà caùc pheùp tính vôùi soá töï nhieân (tieáp theo)Cách làm nào sau đây thuận tiện nhất?Chọn ý đúng nhất:b. 215 x 86 + 215 x 14 = 18490 + 3010 = 21500 215 x 86 + 215 x 12 = 215 x (86 + 14) = 215 x 100 = 21500Chúc các em chăm ngoan, học giỏi

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_tiet_156_on_tap_ve_cac_phep_tinh_voi_so.pptx