Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 11: Tính chất kết hợp của phép nhân - Trường Tiểu học Thanh Am

a. Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức

(2 x 3) x 4 và 2 x (3 x 4)

Ta có:

(2 x 3) x 4 = 6 x 4 = 24

2 x (3 x 4) = 2 x 12 = 24

Vậy: (2 x 3) x 4 = 2 x (3 x 4)

Ta thấy giá trị của (a x b) x c và a x (b x c) luôn luôn bằng nhau, ta viết:

(a x b) x c = a x (b x c)

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.

Chú ý: Ta có thể tính giá trị của biểu thức a x b x c như sau:

Bài 1

Cách 1: 2 x 5 x 4 = (2 x 5) x 4 = 10 x 4 = 40

Cách 2: 2 x 5 x 4 = 2 x (5 x 4) = 2 x 20 = 40

4 x 5 x 3

Cách 1: 4 x 5 x 3 = (4 x 5) x 3= 20 x 3 = 60

= 4 x (5 x 3) = 4 x 15 = 60 3 x 5 x 6

Cách 1: 3 x 5 x 6 = (3 x 5) x 6 = 15 x 6 = 90

Cách 2: 3 x 5 x 6 = 3 x (5 x 6) = 3 x 30 = 90

 

ppt9 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 316 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 11: Tính chất kết hợp của phép nhân - Trường Tiểu học Thanh Am, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ôn bµi cò :TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt 25 x 7 x 4 20 x 12 x 5 = (25 x 4) x 7 = 100 x 7 = 700 = (20 x 5) x 12 = 100 x 12 = 1200TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂNa. TÝnh råi so s¸nh gi¸ trÞ cña hai biÓu thøc(2 x 3) x 4 vµ 2 x (3 x 4)Ta cã:(2 x 3) x 4 = 6 x 4 = 242 x (3 x 4) = 2 x 12 = 24VËy: (2 x 3) x 4 = 2 x (3 x 4)TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂNb. So s¸nh gi¸ trÞ cña hai biÓu thøc (a x b) x c vµ a x (b x c) trong b¶ng sau:a354b426c532(a x b) x ca x (b x c)(3 x 4) x 5 = 603 x (4 x 5) = 60(5 x 2) x 3 = 305 x (2 x 3) = 30(4 x 6) x 2 = 484 x (6 x 2) = 48Ta thÊy gi¸ trÞ cña (a x b) x c vµ a x (b x c) lu«n lu«n b»ng nhau, ta viÕt: Khi nh©n mét tÝch hai sè víi sè thø ba, ta cã thÓ nh©n sè thø nhÊt víi tÝch cña sè thø hai vµ sè thø ba.(a x b) x c = a x (b x c)TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂNb. So s¸nh gi¸ trÞ cña hai biÓu thøc (a x b) x c vµ a x (b x c) trong b¶ng sau:Khi nh©n mét tÝch hai sè víi sè thø ba, ta cã thÓ nh©n sè thø nhÊt víi tÝch cña sè thø hai vµ sè thø ba.(a x b) x c = a x (b x c)Chó ý: Ta cã thÓ tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc a x b x c nh­ sau:a x b x c = ( a x b ) x c = a x ( b x c )LUYỆN TẬPBài 1TÝnh b»ng hai c¸ch (theo mÉu)MÉu: 2 x 5 x 4 = ?C¸ch 1: 2 x 5 x 4 = (2 x 5) x 4 = 10 x 4 = 40C¸ch 2: 2 x 5 x 4 = 2 x (5 x 4) = 2 x 20 = 40 4 x 5 x 3 3 x 5 x 6 C¸ch 1: 4 x 5 x 3 = (4 x 5) x 3= 20 x 3 = 60 C¸ch 2: 4 x 5 x 3 = 4 x (5 x 3) = 4 x 15 = 60C¸ch 1: 3 x 5 x 6 = (3 x 5) x 6 = 15 x 6 = 90C¸ch 2: 3 x 5 x 6 = 3 x (5 x 6) = 3 x 30 = 90TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂNTÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂNTÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖna) 13 x 5 x 25 x 2 x 34 = 13 x (5 x 2)= 13 x 10= 130= (5 x 2) x 34= 10 x 34= 340Bài 2Khi nh©n mét tÝch hai sè víi sè thø ba ta lµm thÕ nµo ?TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂNKhi nh©n mét tÝch hai sè víi sè thø ba, ta cã thÓ nh©n sè thø nhÊt víi tÝch cña sè thø hai vµ sè thø ba.(a x b) x c = a x (b x c)123456a x b = b x a§a x b x c = ( a x b ) x c §a x b x c = a x ( b x c )§( a x b ) x c = a x ( b x c )® a x b x c = ( a x b ) x c = a x ( b x c )®

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_11_tinh_chat_ket_hop_cua_phep_nhan.ppt