Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 39: Kiểm tra

Câu1:

a. (1đ) Thế nào là giống vật nuôi ? cho ví dụ?

b. (2đ) Giống vật nuôi có vai trò gì trong chăn nuôi? Muốn chăn nuôi có hiệu quả phải làm gì?

Câu 2 : a.(1,5đ) Thế nào là nhân giống thuần chủng? Cho ví dụ?

 b.(2đ) Làm thế nào để biết gà mái đẻ trứng to hay trứng nhỏ?

Câu 3: (1đ) Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ đâu?

 Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hoá như thế nào?

Câu 4: (2,5đ) Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi? Hãy kể tên một số phương pháp chế biến thức ăn cho vật nuôi?

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 39: Kiểm tra, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn: 13/ 02 /2011 TiÕt 39 : KiÓm tra I. Môc tiªu: - KiÓm tra nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ gièng vËt nu«i, sù sinh tr­ëng vµ ph¸t dôc cña vËt nu«i, ph­¬ng ph¸p chän phèi vµ chän gièng thuÇn chñng, vai trß cña thøc ¨n vËt nu«i, môc ®Ých cña chÕ biÕn vµ dù tr÷ thøc ¨n vËt nu«i. - §¸nh gi¸ ®­îc ph­¬ng ph¸p truyÒn thô vµ rót ra ph­¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp. II. Chuẩn bị: GV: Xây dựng ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra, đáp án chấm. HS: Ôn tập các kiến thức trong chương I chăn nuôi. */ Phương pháp: Kiểm tra viết cá nhân. III. Các hoạt động dạy và học: 1.Tổ chức: Ngàytháng Tiết Lớp Sĩ số Tên hs vắng Điểm kt miệng 7A1 7A2 7A3 2. Kiểm tra: GV phát đề và yêu cầu hs làm bài trong thời gian 45 phút Ma trận đề kiểm tra: TÊN CHỦ ĐỀ NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TỔNG CỘNG CẤP ĐỘ THẤP CẤP ĐỘ CAO Giống vật nuôi. Biết được khái niệm về giống vật nuôi Hiểu rõ vai trò của giống trông chăn nuôi. Số câu Số điểm, tỉ lệ 1 (Câu 1a) 1 10% 1 (Câu 1b) 2 20% 2 3 30% Nhân giống vật nuôi. Biết được PP chọn phối và nhân giống thuần chủng Nhận biết được một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều. Biết cách chọn gà mái. Số câu Số điểm, tỉ lệ 1(Câu 2a) 1,5 15% 1 (câu2 b) 2 20% 2 3,5 35% Thức ăn vật nuôi, Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi; Sản xuất, chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi. Biêt được nguồn gốc và thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi. Hiểu được mục đích và pp chế biến dự trữ thức ăn cho vật nuôi. Số câu Số điểm, tỉ lệ 1 (câu 3) 1 10% 1 (câu4) 2,5 25% 2 3,5 35% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 3 3,5 35% 1 2 20% 2 4,5 45% 6 10 100% 2.®Ò bµi C©u1: a. (1đ) Thế nào là giống vật nuôi ? cho ví dụ? (2đ) Giống vật nuôi có vai trò gì trong chăn nuôi? Muốn chăn nuôi có hiệu quả phải làm gì? C©u 2 : a.(1,5đ) Thế nào là nhân giống thuần chủng? Cho ví dụ? b.(2đ) Làm thế nào để biết gà mái đẻ trứng to hay trứng nhỏ? C©u 3: (1đ) Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ đâu? Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hoá như thế nào? Câu 4: (2,5đ) Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi? Hãy kể tên một số phương pháp chế biến thức ăn cho vật nuôi? Đáp án: C©u1: a. Gièng vËt nu«i lµ s¶n phÈm do con ng­êi t¹o ra. Mçi gièng vËt nu«i ®Òu cã ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh gièng nhau, cã n¨ng suÊt chÊt l­îng nh­ nhau, cã tÝnh di truyÕn æn ®Þnh, cã sè l­îng c¸ thÓ nhÊt ®Þnh. 0,5® VÝ dô: Gièng vÞt cá; gièng bß Hµ Lan; Gièng lîn Lan ®¬ rat 0,5® b. Gièng vËt nu«i cã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm ch¨n nu«i. 1® Muèn ch¨n nu«i cã hiÖu qu¶ ph¶i chän gièng vËt nu«i phï hîp. 1® C©u 2: a. Nh©n gièng thuÇn chñng: Lµ ph­¬ng ph¸p nh©n gièng chän ghÐp ®«i giao phèi con ®ùc víi con c¸i cña cïng mét gièng ®Ó ®­îc ®êi con cïng gièng víi bè mÑ. 1® VÝ dô: Chän phèi lîn Ø ®ùc víi lîn Ø c¸i sÏ ®­îc thÕ hÖ con lµ nh÷ng lîn Ø (cïng gièng víi bè mÑ) 0,5® b. §Ó biÕt gµ m¸i ®Î trøng to hay nhá cã 2 c¸ch: - Quan s¸t ngo¹i h×nh: ThÓ h×nh dµi lµ gµ m¸i ®Î trøng to, nÕu thÓ h×nh ng¾n th× ®Î trøng nhá. 1® - §o kho¶ng c¸ch gi÷a hai x­¬ng h¸ng: NÕu ®Ó lät 3 ngãn tay th× gµ tèt, ®Ó trøng to, nÕu ®Ó lät 2 ngãn tay, gµ sÏ ®Î trøng nhá. 0,5® - §o kho¶ng c¸ch gi÷a x­¬ng l­ìi h¸i vµ x­¬ng h¸ng cña gµ m¸i : NÕu ®Ó lät 3,4 ngãn tay th× gµ m¸i ®Î trøng to, nÕu ®Ó lät 2 ngãn tay th× gµ ®Î tr­ng nhá. 0,5® C©u 3: - Thøc ¨n vËt nu«i cã nguån gèc tõ thùc vËt, ®éng vËt vµ chÊt kho¸ng. 0,5® Thøc ¨n ®­îc tiªu ho¸ vµ hÊp thô nh­ sau: Pr«tªin ®­îc c¬ thÓ hÊp thô d­íi d¹ng Axit amin, LipÝt ®­îc c¬ thÓ hÊp thô d­íi d¹ng Glixªrin vµ AxÝt bÐo, GluxÝt ®­îc hÊp thô d­íi d¹ng ®­êng ®¬n. Muèi kho¸ng ®­îc c¬ thÓ hÊp thô d­íi d¹ng ion kho¸ng cßn n­íc vµ c¸c Vitamin ®­îc c¬ thÓ hÊp thô th¼ng qua v¸ch ruét vµo m¸u. 0,5 ®. C©u 4: ChÕ biÕn thøc ¨n ®Ó t¨ng mïi vÞ, ngon miÖng, dÔ tiªu ho¸. Gi¶m khèi l­îng, ®é kh« cøng trong thøc ¨n, khö ®éc. 0,5® - Dù tr÷ thøc ¨n vËt nu«i nh»m gi÷ thøc ¨n l©u háng lu«n cã ®ñ nguån thøc ¨n cho vËt nu«i. 0,5® Mét sè ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt thøc ¨n giµu gluxit vµ ttøc ¨n th« xanh: Ghi nhí (sgk/109) 1,5® IV. Tæ chøc kiÓm tra: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung GV: Ph¸t ®Ò cho hs Y/cÇu häc sinh lµm bµi nghiªm tóc HS nhËn ®Ò vµ lµm bµi kiÓm tra nghiªm tóc. CÈn thËn, chÝnh x¸c 3) NhËn xÐt giê kiÓm tra: - GV: Thu bµi kiÓm tra vµ nhËn xÐt giê. V. H­íng dÉn vÒ nhµ. + Yªu cÇu HS vÒ nhµ häc l¹i kiÕn thøc phÇn I + §äc tr­íc bµi 17 chuÈn bÞ bµi míi ---------------------------------------------------------------------------- Rót kinh nghiÖm Tæ chuyªn m«n ký duyÖt.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_39_kiem_tra.doc