Giáo án Thể dục 7 - Tiết 33: Ôn tập kiểm tra học kì I

A. MỤC TIÊU

- Bài thể dục: yêu cầu thuộc bài, bước đầu hoàn thiện động tác kĩ thuật ở mức đúng và chính xác.

- Chạy bền: luyện tập chạy bền, yêu cầu chạy hết cự ly, nâng cao thành tích.

B. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

Sân thể dục, còi, đồng hồ

C. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1408 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Tiết 33: Ôn tập kiểm tra học kì I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 21/12 Ngµy gi¶ng: 22/12-6b TiÕt 33: «n tËp kiÓm tra häc k× i A. Môc tiªu - Bµi thÓ dôc: yªu cÇu thuéc bµi, b­íc ®Çu hoµn thiÖn ®éng t¸c kÜ thuËt ë møc ®óng vµ chÝnh x¸c. - Ch¹y bÒn: luyÖn tËp ch¹y bÒn, yªu cÇu ch¹y hÕt cù ly, n©ng cao thµnh tÝch. B. §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn S©n thÓ dôc, cßi, ®ång hå C. TiÕn tr×nh d¹y – häc Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p – tæ chøc PhÇn më ®Çu 1/ æn ®Þnh tæ chøc NhËn líp, kiÓm tra sÜ sè Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc 2/ khëi ®éng TËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc tay kh«ng Xoay c¸c khíp Ðp d©y ch»ng Ch¹y b­íc nhá Ch¹y n©ng cao ®ïi Ch¹y gãt ch¹m m«ng §¸ m¸ ngoµi PhÇn c¬ b¶n 1/ Bµi thÓ dôc ¤n tËp hoµn thiÖn tèt bµi thÓ dôc * Cñng cè: nªu YC nh÷ng ®éng t¸c khã cÇn ph¶i söa vµ kh¾c phôc 2/ Ch¹y bÒn - LuyÖn tËp ch¹y bÒn PhÇn kÕt thóc Th¶ láng NhËn xÐt giê häc - H­íng dÉn HS vÒ «n tËp 7-8’ Mçi ®éng t¸c 2lx8n 30-32’ 4-5’ - c¸n sù tËp chung b¸o c¸o x x x x x x x x x x x x x x x - C¸n sù h­íng dÉn khëi ®éng x x x x x x x x x x x x GV h­íng dÉn HS tËp bæ trî GV cho HS tËp ®ång lo¹t theo nhãm x x x c¸n sù x x x c¸n sù x x x x x x c¸n sù x x x x x x x x x x x x x x GV quan s¸t chung vµ söa sai Ch¹y theo nhãm søc khoÎ x x x x x x x x x x x x x x x

File đính kèm:

  • docTiet 33-On tap HKI.doc