Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 16: Chạy nhanh. Tự chọn (Cầu lông) - Lê Thị Thu Thúy

I- môc tiªu .

1- KiÕn thøc:

- Ch¹y nhanh: Biết cách thực hiện c¸c ®éng t¸c chạy bước nhỏ ,chạy nâng cao đùi ,chạy đạp sau, xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 30m.

-Tự chọn (cầu lông ):Biết cách cầm vợt và thực hiện các động tác bổ trợ cho kĩ thuật cầu lông .

2- Kü n¨ng :

-Thực hiện cơ bản đúng các động tác chạy bước nhỏ ,chạy nâng cao đùi ,chạy đạp sau, xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 30m.

-Thực hiện được kĩ thuật cầm vợt và các động tác bổ trợ cho kĩ thuật cầu lông .

3- Th¸i ®é:

- HS nghiªm tóc,tù gi¸c,tÝch cùc tập luyện c¸c néi dung theo yªu cÇu vµ hiÖu lÖnh cña GV , đảm bảo an toàn trong tập luyện.

II- ®Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖN.

1- §Þa ®iÓm : - S©n tr­êng THCS sè 2 gia phó

2- Ph­¬ng tiÖn : - §å dïng cña GV : Cê, cßi. vợt.

 -Đồ dùng HS : Vợt

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/06/2022 | Lượt xem: 276 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 16: Chạy nhanh. Tự chọn (Cầu lông) - Lê Thị Thu Thúy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 7/10/2010 TIẾT 16 Ngày giảng : 9/10/210 CHẠY NHANH –TỰ CHỌN (CẦU LÔNG ) I- môc tiªu . 1- KiÕn thøc: - Ch¹y nhanh: Biết cách thực hiện c¸c ®éng t¸c chạy bước nhỏ ,chạy nâng cao đùi ,chạy đạp sau, xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 30m. -Tự chọn (cầu lông ):Biết cách cầm vợt và thực hiện các động tác bổ trợ cho kĩ thuật cầu lông . 2- Kü n¨ng : -Thực hiện cơ bản đúng các động tác chạy bước nhỏ ,chạy nâng cao đùi ,chạy đạp sau, xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 30m. -Thực hiện được kĩ thuật cầm vợt và các động tác bổ trợ cho kĩ thuật cầu lông . 3- Th¸i ®é: - HS nghiªm tóc,tù gi¸c,tÝch cùc tập luyện c¸c néi dung theo yªu cÇu vµ hiÖu lÖnh cña GV , đảm bảo an toàn trong tập luyện. II- ®Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖN. §Þa ®iÓm : - S©n tr­êng THCS sè 2 gia phó Ph­¬ng tiÖn : - §å dïng cña GV : Cê, cßi. vợt. -Đồ dùng HS : Vợt III- Néi dung - ph­¬ng ph¸p. néi ®ung ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc A.phÇn më ®Çu 1- nhËn líp : GVnhËn líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc 2- Khëi ®éng : - Ch¹y khëi ®éng nhÑ nhµng - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n , khíp h«ng, khíp gèi - Ðp däc,Ðp ngang -TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî - §øng lªn,ngåi xuèng B.phÇn c¬ b¶n 1 - Ch¹y nhanh . -Chạy bước nhỏ. -Chạy nâng cao đùi. -Chạy đạp sau . - XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 30m *Hệ thống phÇn ch¹y nhanh. 2.Tự chọn (Cầu lông ) -Cách cầm vợt -Các động tác bổ trợ ; +Cầm vợt xoay gập cổ tay, bả vai +Cầm vợt cúi gập thân bắt chéo chân . -Tập di chuyển đơn bước . +Sang trái . +Sang phải *Hệ thống : Các động tác bổ trợ . C.phÇn kÕt thóc 1- Håi tÜnh : Th¶ láng nhÑ nhµng c¸c khíp 2- DÆn dß : Giao BTVN 3- NhËn xÐt giê häc : - KÕt thóc giê häc 8-10 p (2 p) (6-8p) 150 m 2Lx8N 2Lx8N 1-2lÇn 10lÇn 28-30p (15p) 1-2L 1-2L 1-2L 2L 1L (13-15p) 2-3L 2Lx8N 2Lx8N 5-7L 1L 3-5p HS tËp trung ®iÓm sè, b¸o c¸o §éi h×nh nhËn líp. x x x x x x x x x x x x x x x GV HS ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc vßng quang s©n. §éi h×nh khëi ®éng x x x x x x x x x x x x CS GV bao qu¸t, yªu cÇu HS khëi ®éng kÜ c¸c khíp . GV nªu néi dung, yªu cÇu GV h« cho HS tËp GV cho HS tËp lÇn l­ît tõng hµng xxxxx x xxxxx x xxxxx x GV GV bao qu¸t nh¾c nhë ,söa sai,cho các nhóm chạy thi với nhau. GV gäi häc sinh thùc hiÖn , häc sinh kh¸c quan s¸t nhËn xÐt . GV nhËn xÐt, hÖ thèng. Đội hình tập luyện : x x x x x x x x x x x x x x x GV X GV hướng dẫn ,làm mẫu và cho HS tập các động tác . -GV vừa hô ,bao quát sửa sai . Gọi 2HS thực hiện lại ,HS khác quan sát nhận xét ,GV nhận xét hệ thống . HS xÕp 4 hµng ngang th¶ láng . -§éi h×nh kÕt thóc : x x x x x x x x x x x x x x x GV

File đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_7_tiet_16_chay_nhanh_tu_chon_cau_long_le.doc