Giáo án Thể dục 7 - Tiết 60: Đá cầu - Chạy bền

A. MỤC TIÊU

- Đá cầu: Học một số động tác bổ trợ và kỹ thuật tâng cầu bằng đùi. Yêu cầu thực hiện linh hoạt khéo léo, dẻo dai.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

B. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

Sân thể dục, cầu, còi, đồng hồ

C. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1581 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Tiết 60: Đá cầu - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 31/ 03/ 09 Ngµy gi¶ng: 01/ 04/ 09 (6a) 08/ 04/ 09 (6c) TiÕt 60: §¸ cÇu - ch¹y bÒn A. Môc tiªu - §¸ cÇu: Häc mét sè ®éng t¸c bæ trî vµ kü thuËt t©ng cÇu b»ng ®ïi. Yªu cÇu thùc hiÖn linh ho¹t khÐo lÐo, dÎo dai. - Ch¹y bÒn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. B. §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn S©n thÓ dôc, cÇu, cßi, ®ång hå C. TiÕn tr×nh d¹y – häc Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p – tæ chøc PhÇn më ®Çu 1/ æn ®Þnh tæ chøc NhËn líp, kiÓm tra sÜ sè Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc 2/ khëi ®éng TËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc tay kh«ng Xoay c¸c khíp Ðp d©y ch»ng Ch¹y b­íc nhá Ch¹y n©ng cao ®ïi Ch¹y gãt ch¹m m«ng PhÇn c¬ b¶n 1/ §¸ cÇu - Häc mét sè ®éng t¸c bæ trî Häc kü thuËt t©ng cÇu - Trß ch¬i 2/ Ch¹y bÒn * Cñng cè: néi dung cña bµi PhÇn kÕt thóc Th¶ láng NhËn xÐt giê häc - H­íng dÉn HS vÒ «n tËp 7-8’ Mçi ®éng t¸c 2lx8n 30-32’ 4-5’ - c¸n sù tËp chung b¸o c¸o x x x x x x x x x x x x x x x - C¸n sù h­íng dÉn khëi ®éng x x x x x x x x x x x x GV h­íng dÉn HS «n tËp - GV h­íng dÉn c¸c ®éng t¸c bæ trî - Trß ch¬i: Ch¹y n©ng cao ®ïi x x x x x x x x - GV yªu cÇu häc sinh «n t©ng cÇu b»ng ®ïi - Thi t©ng cÇu tèi ®a vµ nhanh. - HS ch¬i trß ch¬i" lß cß tiÕp søc" x x x x x x x x x x x x x x x

File đính kèm:

  • docTiet 60.doc