Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 8: Nghe viết Trung thu độc lập - Trường Tiểu học Ái Mộ B

 Ngày mai, các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống tươi đẹp vô cùng. Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Trăng của các em sẽ soi sáng những ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm, rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng với nông trường to lớn, vui tươi.

+ Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước trong những đêm trăng tương lai ra sao?

(2). Em chọn những tiếng nào điền vào choã chaám?

hỗ chấm?

a/ Những tiếng bắt đầu bằng r, d, hay gi:

 Đánh dấu mạn thuyền

 Xưa có người đi thuyền, kiếm . bên hông, chẳng may làm kiếm . xuống nước. Anh ta liền đánh . vào mạn thuyền chỗ kiếm . .Người trên thuyền thấy lạ liền hỏi:

 - Bác làm lạ thế?

 - Tôi đánh . Chỗ kiếm . Khi nào thuyền cập bến, cứ theo chỗ đã đánh . mà mò, thể nào cũng tìm thấy kiếm.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 464 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 8: Nghe viết Trung thu độc lập - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN CHÍNH TẢLỚP 4CHÍNH TẢ: Trung thu độc lập Ngày mai, các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống tươi đẹp vô cùng. Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Trăng của các em sẽ soi sáng những ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm, rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng với nông trường to lớn, vui tươi. THEÙP MÔÙI Chính taû (Nghe- vieát)Trung thu ñoäc laäp+ Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước trong những ñêm trăng tương lai ra sao?Luyện từ khóLuyện tậpphấp phớicao thẳmrảibát ngátChính taû (Nghe- vieát)Trung thu ñoäc laäpTrung thu ñoäc laäp Ngaøy mai, caùc em coù quyeàn mô töôûng moät cuoäc soáng töôi ñeïp voâ cuøng. Möôi möôøi laêm naêm nöõa thoâi, caùc em seõ thaáy cuõng döôùi aùnh traêng naøy doøng thaùc nöôùc ñoå xuoáng laøm chaïy maùy phaùt ñieän; ôû giuõa bieån roäng côø ñoû sao vaøng phaáp phôùi bay treân nhöõng con taøu lôùn. Traêng cuûa caùc em seõ soi saùng nhöõng oùng khoùi nhaø maùy chi chít, cao thaúm, raûi treân ñoàng luùa baùt ngaùt vaøng thôm, cuøng vôùi noâng tröôøng to lôùn vui töôi. Loãi:Chính taû (Nghe- vieát)Trung thu ñoäc laäp Ngày mai, các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống tươi đẹp vô cùng. Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Trăng của các em sẽ soi sáng những ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm, rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng với nông trường to lớn, vui tươi. THEÙP MÔÙI:1. Nghe- vieát: Trung thu ñoäc laäpChính taû (Nghe- vieát)Trung thu ñoäc laäpLuyện từ khóLuyện tập(2). Em chọn những tiếng nào điền vào choã chaám?a/ Những tiếng baét ñaàu baèng r, d, hay gi: Ñaùnh daáu maïn thuyeàn Xöa coù ngöôøi ñi thuyeàn, kieám . beân hoâng, chaúng may laøm kieám . xuoáng nöôùc. Anh ta lieàn ñaùnh . vaøo maïn thuyeàn choã kieám . .Ngöôøi treân thuyeàn thaáy laï lieàn hoûi: - Baùc laøm laï theá? - Toâi ñaùnh . Choã kieám . Khi naøo thuyeàn caäp beán, cöù theo choã ñaõ ñaùnh . maø moø, theå naøo cuõng tìm thaáy kieám. Theo XƯ- PHE- RỐP1. Nghe- vieát: Trung thu ñoäc laäpChính taû (Nghe- vieát)Trung thu ñoäc laäpLuyện từ khóLuyện tập(2). Em chọn những tiếng nào điền vào choã chaám?a/ Những tiếng baét ñaàu baèng r, d, hay gi: Ñaùnh daáu maïn thuyeàn Xöa coù ngöôøi ñi thuyeàn, kieám . beân hoâng, chaúng may laøm kieám . xuoáng nöôùc. Anh ta lieàn ñaùnh . vaøo maïn thuyeàn choã kieám . .Ngöôøi treân thuyeàn thaáy laï lieàn hoûi: - Baùc laøm laï theá? - Toâi ñaùnh . choã kieám . Khi naøo thuyeàn caäp beán, cöù theo choã ñaõ ñaùnh . maø moø, theå naøo cuõng tìm thaáy kieám. Theo XƯ- PHE- RỐPrôi giaétrôirôigìdaáudaáudaáu 1. Nghe- vieát: Trung thu ñoäc laäpChính taû (Nghe- vieát)Trung thu ñoäc laäpLuyện từ khóLuyện tập(3). Tìm các từ:b/ Có tiếng chứa vần iên hoặc iêng có nghĩa như sau:- Máy truyền tiếng nói từ nơi này đến nơi khác:- Làm cho một vật nát vụn bằng cách nén mạnh và xát nhiều lần:- Nâng và chuyển vật nặng bằng sức của hai tay hay nhiều người hợp lại:điện thoạinghiềnkhiêngChính taû (Nghe- vieát)Trung thu ñoäc laäpLuyện từ khóLuyện tập(2).Em chọn những tiếng nào điền vào ô trống? a. Những tiếng baét ñaàu baèng r, d, hay gi:(3). Tìm các từ:b. Có tiếng chứa vần iên hoặc iêng 1. Nghe- vieát: Trung thu ñoäc laäpChính taû (Nghe- vieát)Trung thu ñoäc laäpChúc quí thầy cô mạnh khỏe.Chúc các em học tập tốt

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_4_tuan_8_nghe_viet_trung_thu_doc_lap.ppt
Giáo án liên quan