Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 14: What does he look like? (Lesson 1) - Trường Tiểu học Ái Mộ B

1. Vocabulary

- tall >< short

- slim >< fat

- old >< young

2. Model sentence

What does he look like?

He’s old

What does she look like?

She’s tall

A: What does he look like?

 B:  He’s tall.

A: What does she look like?

B:She’s short.

 

ppt36 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 427 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 14: What does he look like? (Lesson 1) - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UNIT 14. WHAT DOES HE LOOK LIKE?LESSON 1WARM UPtallshortslimfatyoungoldtallshortslimShe’s oldShe’s young1. Vocabulary- tall >< young2. Model sentenceWhat does he look like?He’s oldWhat does she look like?She’s tallLISTEN & TICK1abcLISTEN & TICK2abcLISTEN & TICK3abcLOOK & WRITEA: What does he look like? B:  He’s tall.1LOOK & WRITEA: What does she look like? B:She’s short.2LOOK & WRITEA: What do they look like? B:They’re old.3LOOK & WRITEA: What do they look like? B:They’re young.4Who is Who?DESCRIBING PEOPLERead and match.She’s shortHe’s oldShe’s slimShe’s tallShe’s youngHe’s shortMy mother is shortHe’s tallHe’s tallHe’s old

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_4_unit_14_what_does_he_look_like_les.ppt