Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 8: Hàng và lớp - Năm học 2017-2018 - Nguyễn Thị Bích Ngọc

* Đọc và viết các số sau: 345678 , 645897.

Bài 2:

Đọc các số sau và cho biết chữ số 3 ở mỗi số đó thuộc hàng nào, lớp nào:

46 307; 56 032; 123 517; 305 804; 960 783

) Giá trị của chữ số 7 trong mỗi ô ở bảng sau:

Bài 3: Viết mỗi số sau thành tổng ( theo mẫu)

52314 = 50000 + 2000 + 300 + 10 + 4

503 060 =

 83 760 =

176 091 =

ppt8 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 8: Hàng và lớp - Năm học 2017-2018 - Nguyễn Thị Bích Ngọc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường tiểu học Thanh AmTOÁNLỚP 4A3GIÁO VIÊN: Nguyễn Thị Bích NgọcHÀNG VÀ LỚPThứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2017ToánKIỂM TRA BÀI CŨ* Đọc và viết các số sau: 345678 , 645897.Thứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2017ToánSốLíp ngh×nLíp ®¬n vÞHµng tr¨m ngh×nHµng chôc ngh×nHµng ngh×nHµng tr¨mHµng chôcHµng ®¬n vÞ321    321654 000654000654 321654321Tiết 8: Hàng và lớpSốLíp ngh×nLíp ®¬n vÞHµng tr¨m ngh×nHµng chôc ngh×nHµng ngh×nHµng tr¨mHµng chôcHµng ®¬n vÞ789    586 000586 789708500986Tiết 8: Hàng và lớp586789Thứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2017Toán®äc SèViÕt sèLíp ngh×nLíp ®¬n vÞHµng tr¨m ngh×nHµng chôc ngh×nHµng ngh×nHµng tr¨mHµng chôcHµng ®¬n vÞN¨m m­¬i t­ ngh×n ba tr¨m m­êi hai54 31254312Bèn m­¬i l¨m ngh×n hai tr¨m m­êi ba54 302654300ChÝn tr¨m m­êi hai ngh×n t¸m tr¨mBài 1: ViÕt theo mÉu45 21345213Năm mươi tư nghìn ba trăm linh hai54302654 300Sáu trăm năm mươi tư nghìn ba trăm912 800912800Tiết 8: Hàng và lớpThứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2017ToánBài 2:§äc c¸c sè sau vµ cho biÕt ch÷ sè 3 ë mçi sè ®ã thuéc hµng nµo, líp nµo:46 307; 56 032; 123 517; 305 804; 960 783b) Gi¸ trÞ cña ch÷ sè 7 trong mçi « ë b¶ng sau:Sè38 75367 02179 518302 671715 519Gi¸ trÞ cña chữ sè 77007 00070 000 70700 000Tiết 8: Hàng và lớpThứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2017ToánBài 3: Viết mỗi số sau thành tổng ( theo mẫu)503 060 = 83 760 = 176 091 = 500 000 + 3 000 + 6080 000 + 3 000 + 700 +60100 000 + 70 000 + 6000 + 90 + 1Tiết 8: Hàng và lớpThứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2017Toán52314 = 50000 + 2000 + 300 + 10 + 4CHÀO CÁC EM!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tiet_8_hang_va_lop_nam_hoc_2017_2018_ng.ppt