Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 1-19

- Đối với giáo viên:

+ Nội dung: Nghiên cứu kỹ nội dung Sgk, Sgv, tài liệu khác.

+ Đồ dùng: Tranh ảnh có liên quan, Thiết kế thí nghiệm như H2 Sgk

- Đối với học sinh:

+ Nội dung: Nghiên cứu kỹ Sgk, tài liệu, chuẩn bị phương án trả lời các câu hỏi ở Sgk.

+ Đồ dùng: Thiết kế thí nghiệm theo H2 Sgk/nhóm

III .TIEÁN HAỉNH:

 * Ổn định tổ chức

 Sĩ số: 7A 7B 7C

 * Kiểm tra bài củ

- Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế của địa phương?

- Hãy cho biết nhiệm vụ của trồng trọt ở địa phương em?

 

doc126 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 1-19, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Ngày dạy: Tieỏt 1 : VAI TROỉ VAỉ NHIEÄM VUẽ CUÛA TROÀNG TROẽT I .MUẽC ẹÍCH YEÂU CAÀU: -Hieồu ủửụùc vai troứ cuỷa troàng troùt -Bieỏt ủửụùc nhieõm vuù cuỷa troàng troùt vaứ moọt soỏ bieọn phaựp thửùc hieọn -Coự hửựng thuự trong hoùc taõp Kyừ Thuaọt Noõng Nghieọp vaứ coi troùng saỷn xuaỏt troàn troùt II .CHUAÅN Bề: -Nghieõn cửựu SGK -ẹoùc theõm veà caực tử lieọu nhieọm vuù cuỷa noõn nghieọp trong giai ủoaùn mụựi -Tranh aỷnh coự lieõn quan ủeỏn noọi dung baứi hoùc III .TIEÁN HAỉNH: * ổn định tổ chức Sĩ số: 7A 7B 7C Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi hoùc - Nửụực ta laứ nửụực noõng nghieọp vụựi 76% daõn soỏ soỏng ụỷ noõng thoõn,70% lao ủoọng laứm vieùc trong noõng nghieọp vaứ kinh teỏ noõng thoõn.Vỡ vaọy troàng troùt coự vai troứ ủaởc bieọt quan troùng trong neàn kinh teỏ quoỏc daõn.Vai troứ cuỷa troàng troùt trong neàn kinh teỏ laứ gỡ? Baứi hoùc naứy seừ giuựp ta traỷ lụứi caõu hoỷi ủoự. Hoaùt ủoọng 2: Tỡm hieồu vai troứ cuỷa troàng troùt trong neàn kinh teỏ - Giụựi thieọu hỡnh 1(sgk) - GV :em haừy quan saựt hỡnh veừ vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi: Troàng toùt coự vai troứ gỡ trong neàn kinh teỏ ? Hoaởc: Vai troứ thửự nhaỏt cuỷa troàng troùt laứ gỡ? - Vai troứ thửự 2,3,4 cuỷa troàng troùt laứ gỡ? - GV:Theỏ naứo laứ caõy LT,TP,CN ? -HS: Thaỷo luaọn, traỷ lụứi caõu hoỷi cho G. - Cung caỏp tử TL,TP,Nguyeõn lieọu cho CN,thửực aờn cho chaờn nuoõi,cung caỏp noõng saỷn xuaỏt khaồu - Vai troứ cuỷa troàng troùt laứ :cung caỏp lửụng thửùc ,thửùc phaồm cho con ngửụứi, nguyeõn lieọu cho coõng nghieọp,thửực aờn gia suực cho chaờn nuoõi,cung caỏp noõng saỷn xuaỏt khaồu - Caõy lửụng thửùc laứ caõy troàng cho chaỏt boọt Vd: Gaùo ,ngo, khoai, saộn - Caõy thửùc phaồm: rau quaỷ aờn keứm vụựi thửực aờn cụ baỷn laứ lửụng thửùc. - Caõy coõng nghieọp: mớa, boõng, caứ pheõ, cheứ Hoaùt ủoọng 3: Tỡm hieồu nhieọm vuù cuỷa troàng troùt hieọn nay - GV:saỷn xuaỏt nhieàu luựa, ngo,õ khoai, saộn. Laứ nhieọm vuù cuỷa lúnh vửùc saỷn xuaỏt naứo - HS: Thaỷo luaọn, traỷ lụứi - GV:Troàng caõy rau, ủaọu, vửứng, laùc laứ nhieọm vuù cuỷa lúnh vửùc saỷn xuaỏt naứo? - HS: Thaỷo luaọn traỷ lụứi - Saỷn xuaỏt nhieàu luựa,ngoõ, khoai,saộn ủeồ ủuỷ aờnvaứ dửù trửừ. - Troàng rau ủaọu meứ. Laứm thửực aờn - Troàng mớa cung caỏp nguyeõn lieọu cho nhaứ maựy ủửụứng - Troàng caõy ủaởc saỷn: cheứ Hoaùt ủoọng 4: Tỡm hieồu caực bieọn phaựp thửùc hieọn nhieọm vuù cuỷa ngaứnh troàng troùt - GV: Muùc ủớch cuỷa vieọc aựp duùng caực bieọn phaựp kú thuaọt tieõn tieỏn laứ gỡ? - HS: Thaỷo luaọn, traỷ lụứi -Taờng naờng suaỏt caõy troàng Hoaùt ủoọng 5: Toồng keỏt baứi hoùc - GV: Goùi 1,2 hoùc sinh ủoùc phaàn “ ghi nhụự”- ủaựnh giaự baứi hoùc – Chuaồn bũ T2/sgk * Rút kinh nghiệm: .. Ngày soạn: Ngày dạy: Tieỏt 2 : khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng MOÄT SOÁ TÍNH CHAÁT CUÛA ẹAÁT TROÀNG I .MUẽC ẹÍCH YEÂU CAÀU: - Hiểu được đất trồng là gì? Vai trò của đất trồng đối với cây trồng. Đất trồng gồm những thành phần nào? - Hieồu ủửụùc thaứnh phaàn cụ giụựi cuỷa ủaỏt laứ gỡ.Theỏ naứo laứ ủaỏt chua, ủaỏt kieàm,trung tớnh.Vỡ sao ủaỏt giửừ ủửụùc nửụực vaứ chaỏt dinh dửụừng.Theỏ naứo laứ ủoọ phỡ nhieõu cuỷa ủaỏt. II .CHUAÅN Bề: - Đối với giáo viên: + Nội dung: Nghiên cứu kỹ nội dung Sgk, Sgv, tài liệu khác. - ẹoùc theõm giaựo trỡnh Troàng Troùt taọp 1- thoồ nhửụừng noõng hoaự,NXB Giaựo Duùc + Đồ dùng: Tranh ảnh có liên quan, Thiết kế thí nghiệm như H2 Sgk - Đối với học sinh: + Nội dung: Nghiên cứu kỹ Sgk, tài liệu, chuẩn bị phương án trả lời các câu hỏi ở Sgk. + Đồ dùng: Thiết kế thí nghiệm theo H2 Sgk/nhóm III .TIEÁN HAỉNH: * ổn định tổ chức Sĩ số: 7A 7B 7C * Kiểm tra bài củ - Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế của địa phương? - Hãy cho biết nhiệm vụ của trồng trọt ở địa phương em? Hoaùt ủoọng 1: Giới thiệu bài học. - Đặt vấn đề. - Nêu mục tiêu bài học. Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm về đất trồng - Y/c hs đọc nội dung I.1 Sgk - Đất trồng là gì? - Gv tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận. - Đất trồng khác với đất đá ở điểm nào? - Gv tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận. Hoạt động 3: Tìm hiểu về vai trò của đất trồng - Y/c hs quan sát thí nghiệm đã chuẩn bị - Y/c hs quan sát H2 và cho nhận xét về điểm giống và khác nhau khi trồng cây trong hai môi trường như thế. - ý kiến khác? - Gv tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận. - Ngoài ra cây còn thể sống ở môi trường nào? - Gv tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận. Hoạt động 4: Tìm hiểu thành phần của đất trồng - Y/c hs quan sát sơ đồ 1 - Hãy cho biết đất gồm những thành phần gì? - ý kiến khác? - Gv tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận. - Gv phân tích kỹ các thành phần Hoaùt ủoọng 5: Laứm roừ khaựi nieọm thaứnh phaàn cụ giụựi cuỷa ủaỏt. - GV:Phaàn raộn cuỷa ủất goàm nhửừng thaứnh phaàn naứo? - GV giaỷng cho HS: Thaứnh phaàn khoaựng cuỷa ủaỏt goàm: haùt caựt, limon,seựt - Tyỷ leọ caực haùt naứy trong ủaỏt goùi laứ thaứnh phaàn cụ giụựi cuỷa ủaỏt. - YÙ nghúa thửùc teỏ cuỷa vieọc xaực ủũnh, thaứnh phaàn cụ giụựi cuỷa ủaỏt laứ gỡ? Hoaùt ủoọng 6: Phaõn bieọt theỏ naứo laứ ủoọ chua, ủoọ kieàm cuỷa ủaỏt? -GV: y/c Hs ủoùc SGK -ẹoọ PH duứng ủeồ ủo caựi gỡ? Trũ soỏ PH dao ủoọng trong phaùm vi naứo? Vụựi caực giaự trũ naứo cuỷa PH thỡ ủaỏt ủửụùc goùi laứ chua,kieàm, trung tớnh. Hoaùt ủoọng 7: Tỡm hieồu khaỷ naờng giửừa nửụực vaứ chaỏt dinh dửụừng GV hửụựng daón cho HS ủoùc muùc III SGK - Vỡ sao ủaỏt giửừ ủửụùc nửụực va ứchaỏt dinh dửụừng Hoạt động 8: Tìm hiểu độ phì nhiêu của đất - Nếu đất thiếu nước và chất dinh dưỡng thì cây trồng sinh trưởng và phát triển như thế nào? - Gv tổng hợp, nhận xét, khuyến khích hs, kết luận - Nếu đất đủ nước và chất dinh dưỡng thì cây trồng sinh trưởng và phát triển như thế nào? - Gv tổng hợp, nhận xét, khuyến khích hs, kết luận I. Khái niệm về đất trồng 1. Đất trồng là gì? Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất trên đó thực vật có khả năng sinh sống và cho sản phẩm. 2. Vai trò của đất trồng Đất là môi trường cung cấp dinh dưỡng, nước, oxi và giúp cây đứng vững. II. Thành phần của đất trồng Đất trồng Khí Rắn Lỏng VC HC III. Thaứnh phaàn cụ giụựi cuỷa ủaỏt. - Phaàn raộn goàm: voõ cụ, hửừu cụ -Dửùa vaứo thaứnh phaàn cụ giụựi cuỷa ủaỏtự maứ chia ủaỏt ra thaứnh 3 loaùi: + ủaỏt caựt + ủaỏt thũt + ủaỏt seựt IV.Theỏ naứo laứ ủoọ chua, ủoọ kieàm cuỷa ủaỏt? -ẹoọ PH duứng ủeồ ủo ủoọ chua, ủoọ kieàm cuỷa ủaỏt. PH < 6,5 : ủaỏt chua PH = 6,5 – 7,5 : trung tớnh PH > 7,5 : ủaỏt kieàm V. Khaỷ naờng giửừa nửụực vaứ chaỏt dinh dửụừng -ẹaỏt giửừ ủửụùc nửụực vaứ chaỏt dinh dửoừng laứ nhụứ caực haùt caựt, limon,seựt vaứ chaỏt muứn. VI.Độ phì nhiêu của đất -ẹoọ phỡ nhieõu cuỷa ủaỏt laứ: khaỷ naờng cuỷa ủaỏt cho caõy troàng coự naờng suaỏt cao.Goàm caực ủieàu kieọn: + Phỡ nhieõu +Thụứi tieỏt thuaọn lụùi +Gioỏng toỏt +Chaờm soực toỏt. Hoaùt ủoọng 5: Toồng keỏt baứi hoùc -GV: Goùi 1,2 HS ủoùc phaàn ghi nhụự -Neõu caõu hoỷi cuỷng coỏ - Daởn doứ + Traỷ lụứi caõu hoỷi cuoỏi baứi - ẹoùc trửụực baứi sau SGK - Tỡm hieồu caực bieọn phaựp sửỷ duùng, caỷi taùo vaứ baỷo veọ ủaỏt ụỷ ủũa phửụng. Nhận xét, đánh giá giờ học. * Rút kinh nghiệm: .. Tieỏt 3 Ngày soạn: 04/9/11 Ngày dạy: BIEÄN PHAÙP SệÛ DUẽNG CAÛI TAẽO VAỉ BAÛO VEÄ ẹAÁT I. MUẽC ẹÍCH YEÂU CAÀU: -Hieồu ủửụùc vỡ sao phaỷi sửỷ duùng ủaỏt hụùp lớ. Bieỏt caực bieọn phaựp caỷi taùo vaứ baỷo veọ ủaỏt. -Coự yự thửực chaờm soực, baỷo veọ taứi nguyeõn moõi trửụứng ủaỏt. II. CHUAÅN Bề: -Tranh veừ vaứ aỷnh coự lieõn quan ủeỏn baứi hoùc. -Baờng hỡnh coự lieõn quan ủeỏn vaỏn ủeà sửỷ duùng, baỷo veọ vaứ caỷi taùo ủaỏt. III.TIEÁN HAỉNH: * ổn định tổ chức: 7A: 7B: 7C: Baứi cuừ. - Vì sao đất giữ được nước và các chất dinh dưỡng? Baứi mụựi. Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi hoùc: - ẹaõy laứ taứi nguyeõn quyự cuỷa quoỏc gia, laứ cụ sụ cuỷa saỷn xuaỏt noõng, laõm nghieọp.Vỡ vaọy chuựng ta phaỷi bieỏt caựch sửỷ duùng, caỷi taùo vaứ baỷo veọ ủaỏt. Baứi hoùc naứy giuựp caực em hieồu:sửỷ duùng ủaỏt nhử theỏ naứo laứ hụùp lớ; Coự nhửừng bieọn phaựp naứo ủeồ caỷi taùo, baỷo veọ ủaỏt? Hoaùt ủoọng 2: Tỡm hieồu taùi sao phaỷi sửỷ duùng ủaỏt moọt caựch hụùp lớ? Hoạt động của Thầy và trò Nội dung -Vỡ sao phaỷi sửỷ duùng ủaỏt moọt caực hụùp lớ? -GV: laàn lửụùt neõu caõu hoỷi ủeồ daón daột hoùc sinh tỡm hieồu muùc ủớch cuỷa caực bieọn phaựp sửỷ duùng ủaỏt neõu trong SGK. -Thaõm canh taờng vuù treõn ủụn vũ dieọn tớch coự taực duùng gỡ?Taực duùng nhử theỏ naứo ủeỏn lửụùng saỷn phaồm thu ủửụùc? -Troàng caõy phuứ hụùp vụựi ủaỏt coự taực duùng nhử theỏ naứo ủoỏi vụựi sinh trửụỷng, phaựt trieồn vaứ naờng suaỏt caõy troàng. -GV : xem phaàn vd SGK/25 1.Vỡ sao phaỷi sửỷ duùng ủaỏt hụùp lớ? -Do nhu caàu lửụng thửùc, thửùc phaồm ngaứy caứng taờng maứ dieọn tớch ủaỏt troàng coự haùn, vỡ vaọy phaỷi sửỷ duùng ủaỏt moọt caựch hụùp lớ 2. Bieọn phaựp caỷi taùo vaứ baỷo veọ ủaỏt. Muùc ủớch Bieọn phaựp sửỷ duùng ủaỏt -Taờng lửụùng saỷn . -Caõy sinh trửụỷng, phaựt trieồn toỏt daón ủeỏn cho naờng suaỏt cao. -Taọn duùng toỏi ủa dieọn tớch ủaựt troàng, taờng saỷn phaồm. -Sụựm coự thu hoaùch vaứ ủaỏt ủửụùc caỷi taùo nhụứ laứm ủaỏt, boựn phaõn, tửụựi nửụực, -Thaõm canh taờng vuù. -Khoõng boỷ ủaỏt hoang. -Choùn caõy troàng phuứ hụùp vụựi ủaỏt. -Vửứa sửỷ duùng ủaỏt, vửứa caỷi taùo. Hoaùt ủoọng3 : Giụựi thieọu moọt soỏ bieọn phaựp caỷi taùo vaứ baỷo veọ ủaỏt: - GV: Giụựi thieọu cho HS moọt soỏ loaùi ủaỏt caàn caỷi taùo ụỷ nửụực ta SGK/25. -Bieọn phaựp caứy saõu, bửứa kú, boựn phaõn hửừu cụ laứ gỡ? Muùc ủớch. - Bieọn phaựp naứy aựp duùng cho loaùi ủaỏt naứo ? - GV: Phaõn tớch cho Hs hieồu nhử SGK/25. *Bieọn phaựp caỷi taùo ủaỏt. -Caứy saõu, bửứa kú, boựn phaõn hửừu cụ -Laứm ruoọng baọc thang. -Troàng xen caõy noõng nghieọp giửừa caực baờng caõy phaõn xanh. -Caứy noõng,bửứa suùc, thay nửụực thửụừng xuyeõn, giửừ ủửụùc nửụực lieõn tuùc. - Boựn voõi. * Muùch ủớch. -Taờng beà daứy ủaỏt troàng. -Haùn cheỏ ủửụứng nửụực chaỷy, choỏng soựi moứn, rửỷa troõi. -Taờng ủoọ che phuỷ cuỷa ủaỏt. Haùn cheỏ xoựi moứn, rửỷa troõi. -Khoõng xụựi ủaỏt pheàn ụỷ dửụựi, hoaứ tan chaỏt pheứn trong nửụực, taùo moõi trửụng` yeỏm khớ laứm hụùp chaỏt chửựa S-> H2SO4, xoồ pheứn. -Taờng ủoọ PH. *Aựp duùng cho ủaỏt. -ẹaỏt coự taàng ủaỏt canh taực moỷng, ngheứo dinh dửụừng. -ẹaỏt doỏc (ủoài nuựi) -Doỏc, ủaỏt ủeồ caỷi taùo. - ẹaỏt pheứn. -ẹaỏt chua. Hoaùt ủoọng 4: toồng keỏt baứi hoùc -Goùi 1,2 HS ủoùc phaàn ghi nhụự. -Traỷ lụứi 3 caõu hoỷi cuỷa SGK. Vd.1,Taùi sao phaỷi caỷi taùo ủaỏt. IV. DAậN DOỉ: -Hoùc baứi, laứm baứi sgk/14,15. -Chuaồn bũ thaứnh phaàn “Taực duùng cuỷa phaõn boựn trong troàng troùt”. * Rút kinh nghiệm: .. Tieỏt 4 Ngày soạn: 06/9/11 Ngày dạy: TAÙC DUẽNG CUÛA PHAÂN BOÙN TRONG TROÀNG TROẽT. I.MUẽC TIEÂU BAỉI HOẽC: -Bieỏt ủửụùc caực loaùi phaõn boựn thửụứng duứng vaứ tacd duùng cuỷa phaõn boựn ủoỏi vụựi ủaỏt,caõy troàng. -Coự yự thửực taọn duùng caực saỷn phaồm phuù(thaõn, caứnh, laự), caõy hoang daùi ủeồ laứm phaõn boựn. II.CHUAÅN Bề: - Tranh veừ coự lieõn quan ủeỏn baứi hoùc. III.TIEÁN HAỉNH. * ổn định tổ chức: 7A: 7B: 7C: A.Baứi cuừ: 1,Taùi sao phaỷi sửỷ duùng ủaỏt moọt caực hụùp lớ?Neõu caực bieọn phaựp sửỷ duùgn ủaỏt vaứ muùc ủớch? 2,Taùi sao phaỷi baỷo veọ vaứ caỷi taùo ủaỏt troàng?Neõu caỏc bieõn. Phaựp caỷi taùo ủaỏt vaứ muùc ủớch.Aựp duùng cho loaùi ủaỏt naứo? B.Baứi mụựi: Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi hoùc. - Coự caõu “nhaỏt nửụực, nhỡ phaõn, tam caàn, tửự gioỏng”.Caõu tuùc ngửừ naứy phaàn naứo noựi leõn taỏm quan troùng cuỷa phaõn boựn trong troàng troùt. Baứi hcoù naứy giuựp ta hieồu phaõn boựn coự taực duùng gỡ cho saỷn xuaỏt noõng nghieọp. Hoaùt ủoọng 2: Tỡm hieồu khaựi nieọm veà phaõn boựn. Hoạt động của Thầy và trò Nội dung -GV: Yeõu caàu HS ủoùc SGK roài neõu caõu hoỷi ủeồ HS traỷ lụứi. -Phaõn boựn laứ gỡ? -Coự nhửừng nhoựm phaõn boựn naứo? -Trong nhoựm phaõn hửừu cụ goàm coự nhửừng loaùi naứo?Neõu nguoàn goỏc cuỷa 6 loaùi phaõn hửừu cụ (SGK)? -trong nhoựm phaõn hoaự hoùc coự nhửừng loaùi phaõn naứo? Phaõn ủa nguyeõn toỏ vaứ phaõn vi lửụùng laứ loaùi phaõn nhử theỏ naứo? Coự loaùi phaõn: ủaùm, laõn, kali coự chửựa nguyeõn toỏ naứo? Laứm baứi taọp SGK (Xeỏp caực loaùi phaõn cho ủuựng coọt) * Phaõn boựn laứ gỡ? -Phaõn boựn laứ “thửực aờn” do con ngửụứi boồ sung cho caõy troàng. -Phaõn boựn ủửụùc chia laứm 3 nhoựm. +Phaõn hoaự hoùc: 6 loaùi (sgk) +Phaõn hửừu cụ: 5 loaùi (sgk) +Phaõn vi sinh :2 loaùi(sgk) * Baứi taọp. + Phaõn hửừu cụ: a, b, e, g, k, l, m. +Phaõn hoaự hoùc :c, d, h, n. +Phaõn vi sinh: i Hoaùt ủoọng 3: Tỡm hieồu taực duùng cuỷa phaõn boựn. - Phaõn boựn coự aỷnh hửụỷng theỏ naứo ủeỏn ủaỏt, naờng suaỏt caõy troàng vaứ chaỏt lửụùng noõng saỷn? (Dửùa vaứo hỡnh veừ 6/17. -Boựn phaõn khoõng hụùp lớ nhử: quaự lieàu lửụùng, sai chuỷng loai, khoõng caõn ủoỏi giửừa caực loaùi phaõn thỡ naờng suaỏt caõy troàng nhử theỏ naứo? * Taực duùng cuỷa phaõn boựn: -Phaõn boựn laứm taờng ủoọ phỡ nhieõu cuỷa ủaỏt, laứm taờng naờng suaỏt caõy troàng vaứ chaỏt lửụùng noõng saỷn. -Boựn phaõn quaự lieàu lửụùng, sai chuỷng loaùi, khoõgn caõn ủoỏi giửừa caực loaùi phaõn thỡ naờng suaỏt caõy troàng khoõng nhửừng khoõng taờng maứ coứn giaỷm. Vd: Boựn quaự nhieàu ủaùm, caõy luựa deó bũ loỏp, ủoồ, cho nhieàu haùt leựp neõn naờng suaỏt thaỏp. Hoaùt ủoọng 4: Toồng keỏt baứi hoùc. -Goùi 1,2 hoùc sinh ủoùc phaàn ghi nhụự. -Neõu caõu hoỷi cuỷng coỏ. -Yeõu caàu hocù sinh ủoùc phaàn “ Coự theồ em chửa bieỏt” IV.DAấN DOỉ: -Traỷ lụứi caõu hoỷi ụỷ cuoỏi baứi hoùc vaứ chuaồn bũ tieỏt 5 bài cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thương * Rút kinh nghiệm: .. Tieỏt 5 Ngày soạn: Ngày dạy: CAÙCH SệÛ DUẽNG VAỉ BAÛO QUAÛN CAÙC LOAẽI PHAÂN BOÙN THOÂNG THệễỉNG. I.MUẽC ẹÍCH BAỉI HOẽC: -Hieồu ủửụùc caực caựch boựn phaõn, caựch sửỷ duùng vaứ baỷo quaỷn caực loaùi phaõn boựn thửụứng duứng. - Coự yự thửực tieỏt kieọm vaứ baỷo veọ moõi trửụứng khi sửỷ duùng phaõn boựn. II. CHUAÅN Bề: - Phoựng to caực hỡnh 7, 8, 9, 10 SGK vaứ sửu taàm caực tranh aỷnh khaực minh hoaù caựch boựn phaõn. III. TIEÁN HAỉNH: * ổn định tổ chức: 7A: 7B: 7C: A. Baứi cuừ: - Phân bón là gì? - Tác dụng của phân bón? B. Baứi mụựi: Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi hoùc - Hoùc caựch sửỷ duùng caực loaùi phaõn boựn sao cho coự theồ thu ủửụùc naờng suaỏt caõy troàng cao, chaỏt lửụùng noõng saỷn toỏt vaứ tieỏt kieọm ủửụùc phaõn boựn. Baứi hoùc naứy giuựp chuựng ta ủieàu naứy. Hoaùt ủoọng 2: Giụựi thieọu moọt soỏ caựch boựn phaõn. Hoạt động của Thầy và trò Nội dung - Caờn cửự vaứo thụứi kyứ boựn, ngửụứi ta chia laứm maỏy caựch boựn phaõn? - Theỏ naứo laứ boựn loựt? - Theỏ naứo laứ boựn thuực? - Caờn cửự vaứo hỡnh thửực boựn, ngửụứi ta chia laứm maỏy caựch boựn phaõn? - Laứ nhửừng caựch naứo? * GV thoõng baựo moói caựch boựn ủeàu coự ửu vaứ nhửụùc ủieồm rieõng * GV gụùi yự caựch boựn vaừi (boựn trửùc tieỏp vaứo ủaỏt) thỡ boựn ủửụùc moọt lửụùng phaõn lụựn nhửng bũ ủaỏt giửừ chaởt, chuyeồn thaứnh daùng khoự tan, bũ nửụực rửỷa troõi, gaõy laừng phớ, * Cho HS quan saựt vaứ ủaởt teõn caựch boựn. * Tỡm ửu, nhửụùc ủieồm cuỷa 4 caựch treõn. Baỷng phaõn tớch: * Caờn cửự vaứo thụứi kyứ boựn, ngửụứi ta chia ra 2 caựch boựn: boựn loựt vaứ boựn thuực. 1. Boựn loựt: laứ boựn phaõn vaứo ủaỏt trửụực khi gieo troàng. Boựn loựt nhaốm cung caỏp chaỏt dinh dửụừng cho caõy con ngay khi noự mụựi moùc, mụựi beựn reó. 2. Boựn thuực: laứ boựn phaõn trong thụứi gian sinh trửụỷng cuỷa caõy. Boựn thuực nhaốm ủaựp ửựng nhu caàu dinh dửụừng cuỷa caõy trong tửứng thụứi kyứ, taùo ủieàu kieọn cho caõy sinh trửụỷng, phaựt trieồn toỏt. * Caờn cửự vaứo hỡnh thửực boựn, coự 4 caựch boựn (boựn theo haứng, theo hoỏc, boựn vaừi hoaởc phun leõn laự) * Moói caựch boựn ủeàu coự ửu, nhửụùc ủieồm rieõng. - Boựn theo hoỏc: + ệu : 1,9 + Nhửụùc : 3 - Theo haứng: + ệu : 1,9 + Nhửụùc : 3 - Boựn vaừi: + ệu : 6,9 + Nhửụùc : 4 - Phun leõn laự: + ệu :1,2,5 + Nhửụùc : 8 Hoaùt ủoọng 3: Giụựi thieọu moọt soỏ caựch sửỷ duùng caực loaùi phaõn boựn thoõng thửụứng. - Cho hoùc sinh neõu ủaởc ủieồm cuỷa tửứng loaùi phaõn ủeồ xaực ủũnh ra caựch boựn. * Caựch sửỷ duùng caực loaùi phaõn boựn thoõng thửụứng? - Phaõn hửừu cụ: boựn loựt - Phaõn ủaùm, kali vaứ phaõn hoón hụùp: boựn thuực - Phaõn laõn: Boựn loựt Hoaùt ủoọng 4: Giụựi thieọu caực loaùi phaõn boựn thoõng thửụứng. - Neõu caựch baỷo quaỷn loaùi phaõn hoaự hoùc. - ẹeồ phaõn trong chum, vaùi saứnh thoaựng maựt ủeồ laứm gỡ? - Vỡ sao khoõng ủeồ laón loọn caực loaùi phaõn vụựi nhau? - Neõu caựch baỷo quaỷn loaùi phaõn hửừu cụ (phaõn chuoàng)? Baỷo quaỷn caực loaùi phaõn boựn thoõng thửụứng. * Phaõn hoaự hoùc: - ẹửùng trong chum, vaùi saứnh ủaọy kớn hoaởc bao goựi baống bao niloõng. - ẹeồ ụỷ nụi cao raựo, thoaựng maựt. - Khoõng ủeồ laón loọn caực loaùi phaõn boựn vụựi nhau. * Phaõn chuoàng: - Baỷo quaỷn taùi chuoàng nuoõi. - Laỏy ra uỷ thaứnh ủoỏng, duứng buứn, ao traựt kớn beõn ngoaứi. Hoaùt ủoọng 5: Toồng keỏt baứi hoùc - Goùi 1, 2 hoùc sinh ủoùc phaàn “Ghi nhụự” - Neõu caõu hoỷi cuỷng coỏ baứi. IV. DAậN DOỉ: - Traỷ lụứi caõu hoỷi cuoỏi baứi. - Chuaồn bũ Tieỏt 10 SGK. * Rút kinh nghiệm: .. Tieỏt 6 Ngày soạn: Ngày dạy: VAI TROỉ CUÛA GIOÁNG VAỉ PHệễNG PHAÙP CHOẽN TAẽO GIOÁNG CAÂY TROÀNG. I. MUẽC TIEÂU BAỉI HOẽC: - Hieồu ủửụùc vai troứ cuỷa gioỏng caõy troàng vaứ caực phửụng phaựp choùn taùo gioỏng caõy troàng. - Coự yự thửực quyự troùng, baỷo veọ caực gioỏng caõy troàng quyự, hieỏm trong saỷn xuaỏt ụỷ ủũa phửụng. * Troùng taõm baứi daùy I, III. II. CHUAÅN Bề: - Phoựng to caực hỡnh 11, 12, 13, 14 SGK vaứ sửu taàm theõm tranh aỷnh khaực coự lieõn quan ủeồ minh hoaù baứi hoùc. III. TIEÁN HAỉNH: * ổn định tổ chức: 7A: 7B: 7C: A. Baứi cuừ: - Theỏ naứo laứ boựn thuực vaứ boựn loựt? - Nhửừng ửu ủieồm vaứ nhửụùc ủieồm cuỷa moói caựch boựn: vaừi, phun treõn laự, theo haứng, theo hoỏc. - Neõu ủaởc ủieồm vaứ caựch boựn phaõn chuoàng vaứ phaõn hửừu cụ? - Taùi sao phaỷi duứng bỡn ao treựt leõn ủoỏng phaõn chuoàng? B. Baứi mụựi: Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi hoùc - Trong heọ thoỏng caực bieọn phaựp kyừ thuaọt troàng troùt, gioỏng caõy troàng chieỏm vũ trớ haứng ủaàu. Khoõng coự gioỏng caõy troàng laứ khoõng coự hoaùt ủoọng troàng troùt. Baứi naứy giuựp caực em hieồu roừ vai troứ cuỷa gioỏng trong troàng troùt. Hoaùt ủoọng 2:Tỡm hieồu vai troứ cuỷa gioỏng caõy troàng. Hoạt động của Thầy và trò Nội dung -GV cho HS quan saựt hỡnh 11, traỷ lụứi 3 caõu hoỷi trong SGK/23. -Yeõu caàu hoùc sinh ủoùc vaứ quan saựt kú caực hỡnh veừ, HS coự ủuỷ thoõng tin cụ baỷn ủeồ traỷ lụứi caõu hoỷi2, 3, 4, 5 trong SGK. * Giaỷng giaỷi cho HS hieồu: Phửụng phaựp gaõy ủoọt bieỏn vaứ phửụng phaựp caỏy moõ. Hoạt động 3: Tìm hiểu tiêu chí của giống cây trồng tốt - Y/c hs chọn tiêu chí - Gv tổng hợp, nhận xét, khuyến khích, kết luận Hoạt động 4: Tìm hiểu các phương pháp chọn tạo giống cây trồng - Y/c hs quan sát H12, nghiên cứu nội dung phần III.1 và hãy cho biết thế nào là phương pháp chọn lọc - ý kiến khác? - Gv tổng hợp, nhận xét, khuyến khích, kết luận - Y/c hs quan sát H13, nghiên cứu nội dung phần III.2 và hãy cho biết thế nào là phương pháp lai - ý kiến khác? - Gv tổng hợp, nhận xét, khuyến khích, kết luận - Gv phân tích giới thiệu 2 phương pháp còn lại *Vai troứ cuỷa gioỏng caõy troàng: -Gioỏng caõy troàng toựt coự taực duùng laứm taờng naờng suaỏt, taờng chaỏt lửụùng noõng saỷn, taờng vuù vaứ thay ủoồi cụ caỏu caõy troàng. * Tieõu chớ cuỷa gioỏng caõy troàng: II. Tiêu chí của cây trồng tốt -Coự 4 tieõu chớ: 1, 2, 3, 4, 5 sgk/24. III. Phương pháp chọn tạo giống cây trồng 1. Phương pháp chọn lọc 2. Phương pháp lai 3. Phương pháp gây đột biến IV.TOÅNG KEÁT BAỉI HOẽC: - Goùi 1 HS hoaởc 2 HS ủoùc phaàn “Ghi nhụự”. - Neõu caõu hoỷi cuỷgn coỏ baứi, sau ủoự goùi Hs traỷ lụứi. - ẹaựnh giaự giụứ hoùc ủaừ ủaùt ủửụùc muc tieõu cuỷa baứi ủeà ra chửa? - Daởn doứ HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi ụỷ cuoỏi baứi vaứ ủoùc trửụực baứi/SGK. Tieỏt 7 Ngày soạn: Ngày dạy: SAÛN XUAÁT VAỉ BAÛO QUAÛN GIOÁNG CAÂY TROÀNG. I.MUẽC TIEÂU BAỉI HOẽC: - Bieỏt ủửụùc quy trỡnh saỷn xuaỏt gioỏng caõy troàng, cach baỷo quaỷn haùt gioỏng. - Coự yự thửực baỷo veọ caực gioỏng caõy troàng nhaỏt laứ caực gioỏng quyự, ủaởc saỷn. II.CHUAÅN Bề: -Phoựng to sụ ủoà 3, hỡnh 15,16,17 SGK vaứ sửu taàm theõm tranh aỷnh khaực veà saỷn xuaỏt gioỏng caõy troàng. -Nghieõn cửựu SGK. -ẹoùc theõm giaựo trỡnh gioỏng caõy troàng. NXB Noõng Nghieọp, Haứ Noọi, 1997. III. TIEÁN HAỉNH: * ổn định tổ chức: 7A: 7B: 7C: 1,Baứi cuừ: - Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt? 2,Baứi mụựi. Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi hoùc. - ễÛ baứi hoùc trửụực chuựng ta ủaừ bieỏt gioỏng caõy troàng laứ yeỏu toỏ quan troùng quyeỏt ủũnh naờng suaỏt vaứ chaỏt lửụùng noõng saỷn. - Muoỏn coự nhieàu haùt gioỏng, caõy gioỏng toỏt phuùc vuù saỷn xuaỏt ủaùi traứ chuựng ta phaỷi bieỏt quy trỡnh saỷn xuaỏt gioỏng vaứ laứm toỏt coõng taực baỷo quaỷn gioỏng caõy troàng. Hoaùt ủoọng 2: Giụựi thieọu quy trỡnh saỷn xuaỏt gioỏng caõy troàng baống haùt. Hoạt động của Thầy và trò Nội dung -Haùt gioỏng theỏ naứo laứ ủửụùc phuùc traựng? (phuùc hoài) -Quy trỡnh saỷn xuaỏt gioỏng baống haùt ủửụùc tieỏn haứnh trong maỏy naờm, noọi dung cuỷa coõng vieọc naờm thửự nhaỏt, thửự 2laứ gỡ? -GV: giaỷi thớch gioỏng sieõu nguyeõn chuỷng, gioỏng nguyeõn chuỷng. -Cho HS leõn baỷng noựi laùi noọi dung quy trỡnh saỷn xuaỏt gioỏng dửùa vaứo sụ ủoà 3/ sgk. -Theỏ naứo laứ giaõm caứnh. -Chieỏt caứnh laứ gỡ? -Gheựp maột laứ gỡ? * Saỷn xuaỏt gioỏng caõy troàng baống haùt: -Naờm 1; gieo haùt gioỏng caàn choùn haùt cuỷa caõy coự ủaởc tớnh toỏt. -Naờm 2 : Gieo haùt gioỏng cuỷa caõy toỏt thaứnh doứng rieõng. + Laỏy haùt cuỷa caực caõy doứng toỏt hụùp laùi thaứnh gioỏng sieõu nguyeõn chuỷng. -Naờm 3 : Tửứ gioỏng sieõu nguyeõn chuỷng nhaõn thaứnh gioỏng nguyeõn chuỷng. -Naờm 4 : Tửứ gioỏng nguyeõn hvuỷng nhaõn thaứnh gioỏng saỷn xuaỏt ủaùi traứ. Aựp duùng cho: caõy nguừ coỏc, caõy hoù ủaọu, 1 soỏ caõy laỏy haùt khaực( vd : caỷi, boõng.) * Saỷn xuaỏt gioỏng caõy troàng baống nhaõn gioỏng voõ tớnh. -Giaõm caứnh. - Chieỏt caứnh( caõy) -Gheựp maột ( choài) Hoaùt ủoọng 3: Giụựi thieọu ủieàu kieọn vaứ phửụng phaựp baỷo quaỷn haùt gioỏng caõy troàng. -Nguyeõn nhaõn haùt gioỏng bũ hao huùt veà soỏ lửụùng, chaỏt lửụùng laứ gỡ? -Taùi sao haùt ủem baỷo quaỷn phaỷi khoõ? -Taùi sao haùt gioỏng ủem baỷo quaỷn phaỷi saùch, khoõng laón taùp chaỏt -Soỏ lửụùng haùt gioỏng ớt caỏt giửừ ụỷ ủaõu? -haùt gioỏng phaỷi ủaùt chuaồn: khoõ, maồy, khoõng laón taùp chaỏt, tổ leọ haùt leựp thaỏp, khoõng bũ saõu, beọnh -Nụi caỏt giửừu( baỷo quaỷn) phaỷi ủaỷm baỷo nhieọt ủoọ, ủoọ aồm thaỏp, kớn ủeồ khoõng bũ chim, hcuoõt, coõn truứng xaõm nhaọp. -Trong quaự trỡnh baỷo quaỷn, thửụứng xuyeõn kieồm tra nhieọt ủoọ, ủoọ aồm, saõu, moùt ủeồ coự bieọn phaựp sửỷ lớ kũp thụứi. + Coự theồ baỷo quaỷn haùt gioỏng trong chum, vaùi.kho cao raựo saùch seừ. + Haùt gioỏng cuừgn coự theồ ủửụùc baỷo quaỷn trong caực kho laùnh coự thieỏt bũ ủieàu khieồn tửù ủoọng Hoaùt ủoọng 4: Toồng keỏt baứi hoùc. -Goùi 1,2 HS ủoùc phaàn “ ghi nhụự” -Neõu caõu hoỷi cuỷng coỏ baứi,goùi HS traỷ lụứi. -ẹaựnh giaự giụứ hoùc. -Daờn doứ HS traỷ lụứi caõu hoỷi ụỷ cuoỏi baứi vaứ ủoùc trửụực baứi 12 sgk. * Rút kinh nghiệm: .. Tieỏt 8 Ngày soạn: Ngày dạy: SAÂU BEÄNH HAẽI CAÂY TROÀNG. I.MUẽC TIEÂU BAỉI HOẽC: - Bieỏựt ủửùoc taực haùi cuỷa saõu beọnh. Hieồu ủửụùc khaựi nieọm veà coõn truứng, beọnh caõy.Bieỏt caực daỏu hieọu cuỷa caõy khoõng bũ saõu, beõnh phaự haùi. II.CHUAÅN Bề: -Phoựng to caực hỡnh 18, 19, 20 SGK vaứ sửu taàm caực tranh aỷnh khaực coự lieõn quan ủeỏn baứi hoùc. - Sửu taàm maóu saõu, beọnh ( soỏng, eựp, ngaõm phoocmon) - Maóu caõy troàng bũ saõu beọnh phaự haùi. III. TIEÁN HAỉNH: * ổn định tổ chức: 7A: 7B: 7C: 1, Baứi cuừ : - Hãy cho biết những điều kiện để bảo quản tốt hạt giống? 2, Baứi mụựi: Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi hoùc SGK/41. Hoaùt ủoọng 2: Tỡm hieồu veà taực haùi cuỷa saõu, beọnh. Hoạt động của Thầy và trò Nội dung - Saõu, beọnh coự aỷnh hửụỷng nhử theỏ naứo ủeỏn ủụứi soỏng caõu troàng? * Taực haùi cuỷa saõu beọnh: - Saõu, beọnh aỷnh hửụỷng xaỏu ủeỏn sinh trửụỷng, phaựt trieồn cuỷa caõy troàng vaứ laứm giaỷm naờng suaỏt, chaỏt lửụùng noõng saỷn. Hoaùt ủoọng 3: Khaựi nieọm veà coõn truứng vaứ beọnh caõy. - Coõn truứng laứ gỡ? - Bieỏn thaựi cuỷa coõn truứng laứ gỡ? - Voứng ủụứi laứ gỡ? - Sửù khaực nhau giửừa bieỏn thaựi hoaứn toaứn vaứ bieỏn thaựi khoõng hoaứn toaứn? - Beọnh caõy do nguyeõn nhaõn naứo gaõy ra? - Neỏu thieỏu nửụực (thieỏu chaỏt dinh dửụừng) caõy troàng seừ nhử theỏ naứo? * Khaựi nieọm veà beọnh caõy vaứ coõn truứng: 1. Khaựi nieọm veà coõn truứng: - Cụ theồ coự 3 phaàn: ủaàu, mỡnh, buùng. Ngửùc mang 3 ủoõi chaõn vaứ thửụứng coự 2 ủoõi caựnh, ủaàu coự 1 ủoõi raõu. - Coõn truứng coự 2 kieồu bieỏn thaựi: hoaứn toaứn vaứ khoõng hoaứn toaứn. + Bieỏn thaựi hoaứn toaứn: coự 4 giai ủoaùn. Saõu trửụỷng thaứnh, nhoọng, s

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_1_19.doc