Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 36: Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (Chạy bền) - Lê Thị Thu Thúy

I .Mục tiêu:

 1.Kiến thức:(KiÓm tra chạy bền 500m) .

 Biết cách thực hiện chạy theo địa hình quy định.

 2.Kỹ năng:

Thực hiện cơ bản đúng chạy bền 500m đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

3.Thái độ:

HS nghiêm túc ,tự giác thực hiện đúng nội dung yêu cầu, đảm bảo an toàn

 II .Địa điểm và phương tiện:

 1.Địa điểm: Sân Trường THCS số 2 Gia Phú

 2.Đồ dùng GV : :-Còi, cờ , dây đích ,đồng hồ.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/06/2022 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 36: Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (Chạy bền) - Lê Thị Thu Thúy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n :16/ 12/2010 Ngµy gi¶ng : 18/ 12/2010 TiÕt 36 KiÓm tra TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ (Chạy bền) I .Mục tiêu: 1.Kiến thức:(KiÓm tra chạy bền 500m) . Biết cách thực hiện chạy theo địa hình quy định. 2.Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền 500m đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 3.Thái độ: HS nghiêm túc ,tự giác thực hiện đúng nội dung yêu cầu, đảm bảo an toàn II .Địa điểm và phương tiện: 1.Địa điểm: Sân Trường THCS số 2 Gia Phú 2.Đồ dùng GV : :-Còi, cờ , dây đích ,đồng hồ. III. Tiến trình dạy học: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p - tæ chøc A.PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu giờ kiểm tra. 2.Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,vai,hông,gối. - Ép dọc –ép ngang -Đứng lên ngồi xuống theo nhịp vỗ tay -Tập các động tác bổ trợ . B. PhÇn c¬ b¶n. 1.KiÓm tra tiêu chuần rèn luyện thân thể( Chạy 500m) 2.C¸ch cho ®iÓm: §iÓm kiÓm tra cho theo møc ®é kÜ thuËt vµ thµnh tÝch cña tõng häc sinh. -Điểm 9 - 10: Chạy thµnh tÝch ®¹t møc giái theo tiêu chuẩn RLTT. -Điểm 7 - 8: Chạy thµnh tÝch ®¹t møc "kh¸" theo tiêu chuẩn RLTT. -Điểm 5- 6: Chạy hết cự ly khác tính thời gian. - C¸c t×nh huèng kh¸c do gi¸o viªn quyÕt ®Þnh. C.PhÇn kÕt thóc. 1. Håi tÜnh Häc sinh t¹i chç th­ gi·n, th¶ láng. 2 . NhËn xÐt giê : Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ c«ng bè ®iÓm cho häc sinh. . 3. KÕt thóc giê häc 8-10p 150m 2Lx8n 2xL8n 10L 1-2L 28-30p 4-5p HS tập trung điểm số báo cáo GV x x x x x x x ĐHNL x x x x x x x x x x x x x x GV HS chạy vòng trên sân. x x x x x x x ĐHKĐ x x x x x x x x x x x x x x CS GV yêu cầu HS khởi động kỹ c¸c khíp GV phæ biÕn c¸ch kiÓm tra vµ cho ®iÓm . -Mçi häc sinh ®­îc kiÓm tra ch¹y bền mét lÇn. Tr­êng hîp ®Æc biÖt GV cã thể cho kiÓm tra ch¹y lÇn 2 vào buổi khác 5-8HS / nhãm . -Chạy vòng trên sân trường . XP-Đ GV bao qu¸t nh¾c nhë häc sinh kiÓm tra và bấm thời gian. Häc sinh xÕp 4 hµng ngang th¶ láng nhÑ nhµng . x x x x x x Đéi h×nh kÕt thóc x x x x x x x x x x x x GV

File đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_7_tiet_36_kiem_tra_tieu_chuan_ren_luyen.doc